S tématem ekologie se v posledních letech setkáváme čím dál tím více. Tato otázka neminula ani oblast daní, kdy legislativní úprava přispěla k ekologičtějšímu přístupu, s pomocí Evropské Unie byly zavedeny poměrně přísné ekologické normy.

V roce 2007 byla započata ekologická daňová reforma, která probíhala ve třech etapách, kdy se každá z těchto etap zaměřovala na jiný druh produktu (elektřina, pevná paliva) a také na transpozici směrnice EU o zdanění energetických produktů a elektřiny. O těchto daních je pojednáváno mimo jiné v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, spolu s dalšími změnami nejrůznějších zákonů.

 

Ekologické daně dělíme na tři druhy podle předmětu daně. První skupinou je daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, druhou pak z daň z pevných paliv (černé uhlí, brikety, hnědé uhlí, koks) a nakonec daň z elektřiny.

 

Základ a výši sazby ekologických daní bychom nalezli v zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a to v  45.-47. části tohoto zákona (každá tato část specifikuje jiný typ předmětu ekologické daně).

 

Legislativní úprava velmi přesně vymezuje předmět příslušné daně, jejího plátce, případné osvobození od daně a vysvětluje další základní pojmy, ale také rozmezí, ve kterém vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Jedná se nejčastěji o moment dodání předmětu daně konečnému spotřebiteli na daňové území (ČR) nebo v okamžiku spotřeby dané složky provozovatelem distribuční soustavy (např. benzinová pumpa).

 

Plátce daně: Možným plátcem daně může být (v rámci všech předmětů daně):

a) dodavatel, který dodal předmět daně (plyn, uhlí, brikety apod.) konečnému spotřebiteli,

b) FO či PO, která použila plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na které se osvobození daně vztahuje,

c) FO či PO, která spotřebovala nezdaněný předmět daně s výjimkou takového předmětu, který byl od daně osvobozen.

 

Dále to může být u zákonem vymezených předmětů daně:

d) provozovatel distribuční soustavy (u daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a daně z elektřiny),

e) FO či PO, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně (u daně ze zemního plynu a některých dalších plynů).

 

Již zmíněné osvobození od ekologické daně nastane na základě povolení k nabytí energetických produktů bez daně. Toto povolení vydává na žádost celní správa, a to na dobu určitou, která je například u daně z elektřiny stanovena na 5 let. Bez tohoto povolení nesmí být PO či FO energetický produkt bez daně či právě produkty od daně osvobozené dodány.

 

Správa ekologické daně je vykonávána celními orgány a zdaňovací období je stanoveno na kalendářní měsíc. Plátce daně má povinnost podat návrh na registraci k dani u příslušného celního úřadu, a to nejpozději v den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Plátci daně jsou povinni předložit daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň po skončení zdaňovacího období, ve kterém jim tato povinnost vznikla. V případě nedodržení daňových pravidel hrozí sankce až ve výši několika statisíc korun. Přestupku se dopustí dodavatel, který dodal předmět osvobozený od daně FO či PO, která není držitelem povolení k nabytí daného produktu osvobozené od daně nebo je dodáno osobě, která není držitelem povolení k nabytí elektřiny bez daně či není vystaven daňový doklad nebo doklad o prodeji.