Vlastníte nebo pracujete v zařízení, ve kterém hrozí zvýšené riziko při výkonu práce? Pak nad ním bude v oblasti bezpečnosti práce vykonávat dozor stát. Co od takového dozoru očekávat?

Stát kontroluje bezpečnost práce pouze ve vybraných technických zařízeních, které výslovně vymezuje zákon.

 

Kdo provádí kontroly?

Kontrolu provádějí státem zřízené organizace státního odborného dozoru nad bezpečností práce. Tyto organizace zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud stát na tomto úseku zřídil více organizací, které dozor vykonávají, vymezí jejich působnost. Nadřízený orgán těchto organizací je Státní úřad inspekce práce. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává ředitele organizací vykonávajících dozor nad bezpečností práce.

 

Vyhrazeným technickým zařízením se rozumí zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Technická zařízení lze rozdělit na tlaková, zdvihová, elektrická nebo plynová.

 

Organizace dozoru bezpečnosti práce kontrolují všechny fyzické a právnické osoby, které provozují podnikatelskou činnost v rámci těchto zařízení.

 

Na co se působnost organizací bezpečnosti práce nevztahuje?

Působnost organizací dozoru bezpečnosti práce se nevztahuje na:

 • činnost pracoviště a technického zařízení, které podléhá zvláštním právním předpisům dozoru orgánů státní báňské správy
 • technická zařízení, která podléhají zvláštním právním předpisům dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy a informací
 • objekty, se kterými hospodaří Ministerstvo vnitra
 • organizační složky státu, které jsou zřízeny k plnění úkolů Ministerstva vnitra nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů
 • technická zařízení, která upravuje atomový zákon
 • technická zařízení předtím, než jsou uvedena na trh, pokud jsou tato zařízení určena k posuzování shody podle zákona o technických požadavcích.

 

Jakou činnost vykonávají organizace dozorující nad bezpečností práce?

 • podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi byly splněny podmínky bezpečnosti daného technického zařízení
 • provádějí prohlídky zařízení a řídí a vyhodnocují zkoušky, které osvědčují, zda jsou použité materiály ke zhotovení technického zařízení v souladu s požadavky právních předpisů upravujících bezpečnost technického zařízení
 • potvrzují úspěšnost výsledku zkoušky technického zařízení
 • prověřují odbornou způsobilost k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám na zařízení a plnění nádob zařízení plyny
 • k výše uvedeným činnostem vydávají oprávnění

 

Jaké povinnosti mají právnické a fyzické osoby, které provozují takové technické zařízení?

 • zajistit při uvedení technického zařízení bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek
 • montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky, plnit nádoby plyny a plnit tlaková zařízení
 • zajistit, aby uvedené činnosti vykonávaly pouze osoby odborně způsobilé k takové činnosti

 

Ministerstvo práce a sociálních věci vyhláškou stanoví, která technická zařízení jsou zařízení vyhrazená a určí jejich zařazení do tříd, případně skupin. Dále ve vyhlášce Ministerstvo stanoví bližší podmínky úrovně bezpečnosti, umístění zařízení, montáže, opravy, revize, zkoušky a potřebné provozní dokumenty. Také stanoví podmínky odborné způsobilosti zařízení a pracovníků těchto zařízení.