Kdy mám nárok na dovolenou?

Úpravu institutu dovolené nalezneme v zákoníku práce. Zaměstnanci, který vykonává práci v pracovním poměru, vzniká nárok na dovolenou. Pracovní poměr vzniká na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 

Existují 3 typy dovolené a to dovolená za odpracované dny, dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část a dodatková dovolená. Nejznámější dovolená je dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část. Na tuto dovolenou vzniká nárok všem zaměstnancům, kteří nepřetržitě konali práci u téhož zaměstnance alespoň v době 60 kalendářních dnů. Výměra dovolené je standardně podle zákoníku práce v délce 4 týdnů, avšak u některých povolání je dle zákona dovolená vyšší, například pedagogičtí pracovníci mají dovolenou ve výši 8 týdnů. Pokud zaměstnanecký poměr netrval po dobu jednoho roku, přísluší zaměstnanci dovolená ve výši 1/12 dovolené za každý odpracovaný měsíc. Pokud zaměstnanec není zaměstnán ani 60 dnů u jednoho zaměstnavatele, jedná se poté o dovolenou za odpracované dny, přísluší zaměstnanci dovolená ve výši 1/12 výměry dovolené za každých 21 odpracovaných kalendářních dní.

 

Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci dovolenou nařídit, pokud je takto dovolená nařízena v částech, musí alespoň jedna část být v délce minimálně 2 týdnů. Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci písemně oznámit povinnost čerpání dovolené 14 dní předem. Pokud by však zaměstnavatel náhle změnil zaměstnanci dobu čerpání dovolené, je povinen zaměstnanci nahradit náklady, které již na tuto dovolenou mohl vyložit. Zaměstnanci musí být umožněno dovolenou čerpat v daném kalendářním roce, pokud nevzniknou překážky na straně zaměstnance nebo z naléhavých provozních důvodů. Pokud tedy nemůže být dovolená vyčerpaná v daném kalendářním roce, musí být zaměstnanci umožněno ji vyčerpat do konce následujícího roku a datum čerpání musí být zaměstnanci oznámeno do 30. června následujícího roku. Pokud k tomuto nedojde, je zaměstnanec oprávněn zaměstnavateli sám oznámit, kdy bude dovolenou čerpat.

 

Některým zaměstnancům je ze zákona poskytována dovolená v délce více než 4 týdnů, jedná se o tzv. dodatkovou dovolenou a je poskytována zaměstnancům ve ztíženém prostředí, především v dolech.