Potřebujete umístit zdravotně postiženého příbuzného do domova pro osoby se zdravotním postižením? Jaké služby můžete od takových domovů očekávat a jaké osoby do něj můžete umístit?

Účelem domovů pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat pobytové služby osobám, které jsou zdravotně postižené. Zdravotně postižené osoby se vyznačují sníženou soběstačností ze zdravotních důvodů a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují ubytování a stravu, pomoc těmto osobám při zvládání běžných denních úkonů péče o vlastní potřeby. Pomoc poskytují také při osobní hygieně. Domovy opatřují osobám se zdravotním postižením také vzdělávací, výchovné a aktivizační činnosti. Dalším důležitým úkolem je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a poskytování sociálně-terapeutické činnosti. Domovy zdravotně postiženým osobám zajišťují pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů a pomáhají jim s obstaráváním osobních úředních záležitostí.

 

Pokud je osobou se zdravotním postižením nezaopatřené dítě, domovy těmto osobám poskytují osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a základní služby s ohledem na potřeby těchto osob. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv. Službami se dle tohoto zákona rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra.

 

V domovech pro osoby se zdravotním postižením může nezaopatřené dítě vykonávat ústavní výchovu, výchovné opatření nebo předběžné opatření. Pro výkon se užije přiměřeně ustanovení o výkonu ústavní péče nebo ochranného opatření ve školských zařízeních, konkrétně ustanovení o právech a povinnostech dětí ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy.

 

Dále se užijí ustanovení o právech ředitele školy povolit dítěti pobyt mimo takové zařízení. Konkrétně má ředitel právo přerušit dítěti návštěvu osob, které jsou odpovědny za jeho výchovu nebo jiných osob v zařízení. Ředitel má právo být přítomen otevření listovní nebo balíkové zásilky. Ředitel je oprávněn převzít do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost, jakož i předměty, které mohou ohrozit výchovu dítěte, jeho zdraví a bezpečnost v zařízení. Ředitel může dítěti staršímu 15 let dovolit vycestovat bez dozoru mimo zařízení. Ředitel má právo zastoupit dítě v jeho běžných záležitostech. Ředitel zařízení má současně povinnost seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi v domově. Ředitel má povinnost dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pokud pominuly důvody pro její výkon. Stejně tak má ředitel domova povinnost sdělit soudu důvody k jejímu prodloužení. Ředitel má také povinnost podávat na žádost informace zákonným zástupcům, opatrovníku a orgánu sociálně-právní ochrany dětí ohledně dítěte. Ředitel má dále povinnost dopředu projednat s těmito osobami důležitá opatření vůči dítěti. To neplatí, pokud hrozí nebezpečí z prodlení. Konečně, ředitel má povinnost informovat o skutečnosti, že hodlá propustit dítě z ústavní výchovy příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností. Dítě mladší 15 let může ředitel ze zařízení propustit pouze v doprovodu osob, které jsou za něj odpovědny. Přiměřeně se použije také ustanovení o kapesném pro dítě.