Všude dobře, doma nejlíp. Ale co když mě v tom ruší?

Říká se „Všude dobře, doma nejlíp“. Každý z nás má rád svůj klid, pohodu ve svém vlastním domově. Ale co když nám ho někdo naruší? V daném článku se podíváme na základní podmínky pro vykonání domovní a osobní prohlídky.

 

Domovní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, že v bytě nebo v jiném prostou sloužícímu k bydlení nebo v prostorách k nim náležejících je věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení. Osobou důležitou pro trestní řízení může být osoba podezřelá ze spáchání trestného činu nebo obviněný, svědek či znalec. Z důvodu zde uvedených lze vykonat i prohlídku prostor nesloužících k bydlení (jiných prostor) a pozemků, pokud nejsou veřejně přístupné. Může se jednat například o dílny, skladiště, automobily apod.

 

Nařídit domovní prohlídku je oprávněn předseda senátu (resp. soudce), přičemž příkaz k domovní prohlídce musí být vydán písemně a musí být odůvodněn. Při prohlídce se doručí osobě, u níž se prohlídka koná a není-li to možné, nejpozději do 24 hodin po odpadnutí překážky, která brání doručení. Domovní prohlídku vykoná policejní orgán.

 

Vykonat domovní či osobní prohlídku nebo prohlídku jiných prostor a pozemků lze jen po předchozím výslechu toho, u koho nebo na kom se má takový úkon vykonat, a to jen tehdy, jestliže se výslechem nedosáhlo ani dobrovolného vydání hledané věci nebo odstranění jiného důvodu, který vedl k tomuto úkolu. Z toho vyplývá, že účelem předchozího výslechu je snaha tento zásah odvrátit. Předchozího výslechu není třeba, jestliže věc nesnese odkladu a výslech nelze provést okamžitě.

 

Orgán vykonávající domovní prohlídku nebo prohlídku jiných prostor je povinen umožnit osobě, u níž se takový úkon koná nebo některému dospělému členu její domácnosti nebo v případě prohlídky jiných prostor též jejímu zaměstnanci účast při prohlídce. O právu účasti při prohlídce je povinen tyto osoby poučit.
 

Osobní prohlídku je možné vykonat, je-li důvodné podezření, že někdo má u sebe věc důležitou pro trestní řízení. Rozlišuje se však mezi osobní prohlídkou a prohlídkou těla, neboť prohlídka těla je jednou z forem ohledání osoby jako důkazního prostředku a podrobit se jí je povinen každý, je-li nezbytně třeba zjistit, zda jsou na jeho těle stopy nebo následky trestného činu.

 

Pro vykonání osobní prohlídky musí být výše uvedené podezření řádně odůvodněno konkrétními skutečnostmi zjištěnými v trestním řízení. Nařídit osobní prohlídku může předseda senátu (resp. státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán). Pokud ji nevykoná orgán, který ji nařídil, vykoná ji na jeho příkaz policejní orgán, ale musí to být vždy osoba stejného pohlaví. Policejní orgán může vykonat osobní prohlídku bez příkazu či souhlasu výše uvedeného jen tehdy, jestliže příkazu nebo souhlasu předem dosáhnout nelze a věc nesnese odkladu, anebo jestliže jde o osobu přistiženou při činu nebo osobu, na kterou byl vydán příkaz k zatčení.

 

Policejní orgán může vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob nebo pro ochranu jiných práv a svobod nebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Dále tam může vstoupit, pokud se tam nachází osoba, na kterou byl vydán příkaz k zadržení, k zatčení nebo příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody nebo do výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody apod. Po vstupu policejního orgánu na místa výše uvedené nesmí být provedeny žádné jiné úkony než takové, které slouží k odstranění naléhavého nebezpečí nebo k předvedení osoby.

 

K výkonu domovní a osobní prohlídky je však třeba přibrat osobu, která není na věci zúčastněna.