Jak je to legální a jak už ne? Právo shromažďovat se.

Listina základních práv a svobod v čl. 20 zakotvuje právo shromažďovací, jako právo svobodně se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích, a to pro každého. Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.

 

Toto právo dále rozvádí zákon o právu shromažďovacím, které dodává, že má jít o pokojné shromažďování. Typickým takovým shromažďováním je demonstrace.

 

Shromáždění je projevem politické svobody svobodně se vyjadřovat, ke kterému není třeba předchozího povolení orgánu veřejné moci, pouze oznámení, které musí svolavatel podat alespoň 5 dní předem, k příslušnému úřadu, čímž je mj. obecní úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat (dále jen "úřad").

 

Svolat shromáždění může osoba starší 18 let, sdružení osob nebo právnická osoba (se sídlem v ČR). Svolavatel musí učinit všechna opatření v souladu s účelem oznámení, přičemž mu úřad poskytuje náležitou pomoc. Při důvodné obavě narušení shromáždění, může být zajištěna Policie ČR k poskytnutí ochrany a udržení pořádku. V oznámení svolavatel uvede mj. počet předpokládaných účastníků. Tito jsou povinni dbát pokynů a zdržet se všeho, co by narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění. Po ukončení akce mají povinnost se pokojně rozejít, v případě rozpuštění musí neprodleně místo pokojně opustit, svolavatel nebo účastník se v případě rozpuštění může do 15 dnů bránit žalobou proti rozpuštění shromáždění.

 

Účastníci shromáždění nesmějí mít u sebe střelné zbraně, výbušniny nebo pyrotechnické výrobky či jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví.

 

Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu, případně stanovit podmínky konání shromáždění.  Úřad též může shromáždění zakázat, a to např. v případě, že směřuje k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, dále  k výzvě dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti či jinak porušovat ústavu a zákony.

 

Svolání či účastenství na shromáždění s sebou nese také odpovědnost, kterou nelze opomenout. Zákon o právu shromažďovacím upravuje i přestupky, kterých se lze v rámci demonstrace či jiného sdružení osob dopustit

 

Doporučuji však těmto přestupkům se vyvarovat, jelikož trestem za porušení zákona je uložení pěněžité pokuty až do 30 000 Kč (v závislosti na tom, zda jde o fyzickou či právnickou osobu).