Dědictví v cizině (evropské dědické osvědčení)

15. listopadu 2018  |  Simona Ulčová

Dědictví v cizině (evropské dědické osvědčení)

Jak postupovat, pokud zdědíme majetek v zahraničí?

V současnosti není nic neobvyklého, když dědic zdědí i majetek v zahraničí. V českém prostředí je to často majetek nacházející se na Slovensku nebo v Rakousku. Pokud se tedy zděděný majetek nachází v kterékoliv členské zemi Evropské unie, je nutné získat tzv. evropské dědické osvědčení, aby mohl být tento zahraniční majetek dědici vydán.

 

Nejprve je nutné uvést, že o vydání evropského dědického osvědčení je nutné zažádat u příslušného tuzemského soudu, který pověřuje soudního komisaře (notáře) k řízení o pozůstalosti. Pokud si dědic o vydání evropského dědického osvědčení zažádá ještě v průběhu dědického řízení, pak může tuto žádost podat u příslušného notáře, u kterého toto dědické řízení probíhá. Žádost o vydání evropského dědického osvědčení je zpoplatněna 500 Kč. Toto osvědčení lze vydat pouze v případě, že zůstavitel zemřel po 17. 8. 2015, tj. poté, co vešlo v platnost Nařízení o dědictví. Pokud zůstavitel pobýval ve více státech, pak vzniká otázka, který soud (v které zemi) bude dědické řízení provádět. Vyřízení pozůstalosti bude v případě, že zůstavitel zemřel v České republice, provádět tuzemský soud a to i přesto, že se bude jednat o majetek v zahraničí. Vždy bude totiž rozhodovat ten soud, v jehož zemi zůstavitel měl tzv. obvyklý pobyt, tj. v zemi, ke které měl úzký a trvalý vztah. Tím se má na mysli, že pokud zůstavitel např. pracoval v Rakousku a měl tam i majetek, ale rodinu měl v Čechách, kde trávil veškerý čas mimo svou práci, pak dědické řízení bude provádět příslušný český soud, respektive český notář a to podle české právní úpravy.

 

V případě, že se bude jednat o dědictví nacházející se mimo členskou zemi Evropské unie, je situace komplikovanější. Pokud zůstavitel zemřel např. v USA, Kanadě apod., pak je nejlepší obrátit se na místně příslušný soud v dané zemi, eventuálně zkontaktovat některého advokáta v této zemi.

Slovníček pojmů

Zůstavitel

fyzická osoba, jejíž práva a závazky přechází smrtí na dědice

evropské dědické osvědčení

= právní dokument (veřejná listina), který opravňuje dědice nárokovat zděděný majetek v zahraničí (členské zemi EU)

Článek je založený na těchto zákonech

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení - čl. 3 odst. 2, čl. 4, čl. 21, čl. 62, čl. 64 - 65
  • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních - § 288a

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím