Jak postupovat, pokud zdědíme majetek v zahraničí?

V současnosti není nic neobvyklého, když dědic zdědí i majetek v zahraničí. V českém prostředí je to často majetek nacházející se na Slovensku nebo v Rakousku. Pokud se  zděděný majetek nachází v kterékoliv členské zemi Evropské unie, je nutné získat tzv. evropské dědické osvědčení, aby mohl být tento zahraniční majetek dědici vydán.

 

Nejprve je nutné uvést, že o vydání evropského dědického osvědčení je nutné zažádat u příslušného tuzemského soudu, který pověřuje soudního komisaře (notáře) k řízení o pozůstalosti. Pokud si dědic o vydání evropského dědického osvědčení zažádá ještě v průběhu dědického řízení, pak může tuto žádost podat u příslušného notáře, u kterého toto dědické řízení probíhá. Žádost o vydání evropského dědického osvědčení je zpoplatněna 500 Kč. Toto osvědčení lze vydat pouze v případě, že zůstavitel zemřel po 17. 8. 2015, tj. poté, co vešlo v platnost Nařízení o dědictví. Pokud zůstavitel pobýval ve více státech, pak vzniká otázka, který soud (v které zemi) bude dědické řízení provádět. Vyřízení pozůstalosti bude v případě, že zůstavitel zemřel v České republice, provádět tuzemský soud a to i přesto, že se bude jednat o majetek v zahraničí. Vždy bude totiž rozhodovat ten soud, v jehož zemi zůstavitel měl tzv. obvyklý pobyt, tj. v zemi, ke které měl úzký a trvalý vztah. Tím se má na mysli, že pokud zůstavitel např. pracoval v Rakousku a měl tam i majetek, ale rodinu měl v Čechách, kde trávil veškerý čas mimo svou práci, pak dědické řízení bude provádět příslušný český soud, respektive český notář a to podle české právní úpravy.

 

V případě, že se bude jednat o dědictví nacházející se mimo členskou zemi Evropské unie, je situace komplikovanější. Pokud zůstavitel zemřel např. v USA, Kanadě apod., pak je nejlepší obrátit se na místně příslušný soud v dané zemi, eventuálně zkontaktovat některého advokáta v této zemi.