Daň z příjmů právnických osob

01. února 2019  |  Alžběta Kartusová

Daň z příjmů právnických osob

Kdo jsou její poplatníci? Co je předmětem této daně?

Ať již daně jsou, či nejsou populárním tématem, je nutno si osvětlit několik základních skutečností, které se k této problematice vztahují, neboť se s ní v jakékoliv podobě setkáváme dennodenně. Jedním dílkem, který tvoří celek daňového práva, je právě daň z příjmů právnických osob (dále jen „PO“). Kdo jsou její poplatníci? Co je předmětem této daně?

 

Poplatníkem jsou osoby, které nejsou fyzickou osobou. Nejčastěji se jedná o obchodní korporace (se zkratkami: a.s., s.r.o., k.s.), které převážně vykonávají podnikatelskou činnost, tedy jsou zakládány za účelem zisku (výnosu). Poplatníkem jsou také osoby, které mají na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení. Tato daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Další, na koho je pohlíženo jako na poplatníka, je například organizační složka státu, podílové fondy či fond obhospodařovaný investiční společností. Osoba poplatníka hraje klíčovou roli i v rámci povinnosti podat přihlášku k registraci k dani z příjmů PO u příslušného správce daně (ve většině případů daný finanční úřad), a to do 15 dnů od svého vzniku, pokud zákon z této povinnosti nestanoví výjimku.

 

Za předmět daně považujeme výnos (příjem) z veškeré činnosti (např. dané obchodní korporace) a z nakládání s veškerým jejím majetkem. Do předmětu daně se však neřadí zákonem stanovené složky, které jsou vyloučeny či osvobozeny od daně z příjmů.

 

Složka, která je stavebním kamenem daně z příjmů, se nazývá základ daně z příjmů. Tento základ tvoří kladný rozdíl mezi „čistými“ výnosy a náklady, tedy rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje v daném zdaňovacím období. Zdaňovacím obdobím je obvykle kalendářní nebo hospodářský rok (prvním měsícem není na rozdíl od kalendářního leden). U osob, které nejsou povinné vést si účetnictví, tvoří tento základ příjmy ponížené o výdaje. U těch, kteří si účetnictví vedou, odvozujeme daňový základ od výsledku hospodaření (otázka zisku a ztráty). Taxativní výčet osob, jejichž povinností je vést účetnictví, nalezneme v zákoně č. 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví).

 

Upravený základ daně (vypočtený jako kladný rozdíl příjmů a výdajů) vynásobíme zákonem stanovenými procenty představující sazbu daně. Sazba daně z příjmů právnických osob je diferencovaná, to znamená, že pro různé PO je stanovena v rozdílné výši. Investiční fondy mají sazbu daně 5 %, penzijní společnosti mají sazbu nulovou a ostatní právnické osoby, včetně svěřeneckého fondu, který osobou podle občanského zákoníku není, ve výši 19 %.

Slovníček pojmů

Organizační složka státu

= organizační útvar, který v určité vymezené oblasti veřejné správy zastupuje stát, přestože nemá vlastní právní subjektivitu.

Článek je založený na těchto zákonech

  • Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů - § 17, 18, 21.

Řešíte něco podobného?

Nechte si poradit advokátem.
Stačí zadat případ.

Zadat případ

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím