V pátek 15. 1. zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu třetí výzvu programu COVID Nájemné. Jde o podporu pro podnikatele, kterým stát přispěje na nájemné. V následujícím článku shrnujeme nejdůležitější informace.

O co se jedná? 

 •  Jedná se o příspěvek pro podnikatele, kteří museli kvůli vládním nařízením zavřít.
 • Výzva 3 COVID Nájemné se týká i maloobchodních provozoven pro prodej zboží a poskytování služeb.
 • Výše podpory může být až 50 % nájemného za rozhodné období (podle odbodí se hlásí do jednotlivých výzev).  
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je 10 milionů korun pro všechny provozovny. U této částky se nesčítají všechny podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu (tzn. částka vyplacená ve Výzvě 1 COVID Nájemné nebo Výzvě 2 COVID Nájemné se do limitu nepřipočítá), ale každý žadatel je povinnen sám kontrolovat nepřekročení limitu podpory podle bodu 3.1. platného Dočasného rámce Evropské Komise (to je 800 000 EUR) a pro tento účel se částky, které byly vyplaceny v jednotlivých výzvách programu COVID Nájemné sčítají.

 

Jaké jsou změny oproti předchozí, výzvám programu COVID Nájemné?

Zatímco ve Výzvě 1 bylo nutné, aby pronajímatel poskytl nájemci slevu na nájemném, u  výzev 2 a 3 to již nutné není. Nově kromě provozoven, které musely být kvůli vládnímu nařízení uzavřeny, mohou žádat i maloobchodní podnikatelé kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %.

 

Na jaké období platí jaká výzva?

Ve chvíli vydání tohoto článku jsou „aktivní“ dvě výzvy programu COVID Nájemné.

 1. Do 21.1. do 23:59 je ještě možné podávat žádosti do výzvy číslo 2 (tedy za období červenec, srpen, září roku 2020).
 2. Od 22.1 od 9.00 do 22.3.2021 do 23:59 hodin je možné registrovat se do výzvy 3, která se vztahuje na období říjen, listopad, prosinec roku 2020.

 

Co přesně mám dělat, pokud mám o finanční podporu zájem?

Nejprve si ještě přečtěte níže uvedené podmínky na žadatele. Splňujete je? Výborně! Pak je nutné se registrovat do systému. Pokud jste tak již učinili v některé z předchozích výzev, registrace není nutná. A pokud dokonce byla vaše žádnost ve druhé výzvě kladně vyplněna, nebudete muset ani nic „vyťukávat“, protože data se Vám do formulářů sama importují. Vaše identita bude ověřována pomocí prostředku pro elektronickou identifikaci. V rámci podávání žádosti po Vás bude požadováno čestné prohlášení. Není ale třeba čestné prohlášení připravovat předem, najdete jej v systému a samo se Vám vygeneruje. Není k němu ani potřeba úředně ověřený podpis. 

 

Kdo si může o finanční pomoc požádat?

 1. Podnikatel – vykonávající činnost na základě živnostenského zákona nebo jiným podobným způsobem. Může být fyzickou i právnickou osobou.
 2. Musí užívat v rozhodném odbobí (v tom za které se žádá) provozovnu. Ta nesmí být v jeho vlastnictví, musí existovat platná a účinná nájemní smlouva a ta musela existovat již před rozhodným obdobím (tzn. kontroluje se, aby nebyly účelově uzavírány nájemní smlouvy za účelem obohacení se na státní pomoci).
 3. Nájemce musí být někdo jiný než pronajímatel. Překážkou ale není spřízněnost osob, to znamená,  pokud se bude jednat o osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek.
 4. Žadateli byla zakázána činnost na základě usnesení vlády nebo sice spadá do výjimek uvedených v usnesení vlády, ale v důsledku mimořádných a krizových opatření mu klesly tržby (aspoň o 66%) ve srovnání s předchozím obdobím v roce 2019.
 5. Pokud žadatel žádá o podporu, protože mu klesly tržby, musí tento pokles doložit dokladem ověřeným certifikovaným účetním, certifikovaným auditorem nebo certifikovaným daňovým poradcem.
 6. Před podáním žádosti zaplatil alespoň 50 % rozhodného nájemného (tzn. nájemného za dané obodí, za které si žádáte).
 7. Předloží doklad o uhrazení obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 (platí pro Výzvu 3, u Výzvy 2 je období jiné). Dokladem se rozumí výpis z účtu, potrzení o úhradě nebo příjmový pokladní doklad. Pokud nájemní slouva byla uzavřena až po 31.7. 2020, použije žadatel doklad o uhrazení nájemného od doby, kdy smlouvu uzavřel do 30. 9. 2020.
 8. Je nutné předložit i doklad o uhrazení nájemného za danou provozovnu a rozhodné období (tedy to, za které se žádá), a to alespoň ve výši podpory, o kterou si žádá. 
 9. Čestné prohlášení příjemce podpory, že splňuje všechny podmínky. A čestné prohlášení pronajímatele o existenci nájemního vztahu. Obě čestná prohlášení najdete přímo v systému. AIS MPO.

 

Splňujete všechno? Neváhejte si o finanční pomoc zažádat. Přitom dbejte hlavně na dodržení všech termínů. Pokud stále tápete, neváhejte se s konkrténím dotazem obrátit na naši poradnu – Právem proti koronaviru. Zapojení advokáti v ní nad rámec svých pracovních povinností zdarma pomáhají.