Povinnost mlčenlivosti poskytovatele zdravotních služeb.

Jaké skutečnosti, které se o Vašem zdravotním stavu poskytovatel zdravotních služeb dozvěděl, nesmí nikomu prozradit? O jakých informacích musí zdravotnické zařízení mlčet? A pokud povinný subjekt svou povinnost poruší, čeká ho nějaký postih?

 

Kdo má v oblasti zdravotnictví povinnost zachovávat mlčenlivost? 

Povinnost mlčenlivosti mají pracovníci ve zdravotnictví, pokud se o informacích o Vašem zdravotním stavu dozvěděli v souvislosti se svou prací. Tato povinnost se týká i jiných odborných pracovníků, kteří přišli s Vašimi údaji o zdravotním stavu do styku (například psycholog).

 

Povinný subjekt je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s poskytováním zdravotních služeb, a o kterých se v této souvislosti dozvěděl.

 

Povinnost mají také osoby, které teprve získávají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo se připravují na budoucí povolání (například v rámci praktické výuky na školách nebo v průběhu praxe začínajícího lékaře). Do kategorie osob, které mají povinnost mlčenlivosti, patří také osoby, které jsou oprávněny nahlížet bez Vašeho souhlasu do zdravotnické dokumentace. Typicky se jedná o orgány státní správy, pracovníky pojišťoven, orgány sociálního zabezpečení, orgány ochrany veřejného zdraví nebo soudy. Povinnost mlčelivosti dopadá také na členy odborných komisí podle zákona o specifických službách (například komisí, které zasedají při žádosti pacienta o změnu pohlaví). 

 

Pokud povinný subjekt svou povinnost mlčenlivosti poruší a nebude se jednat o výjimku, při které je této povinnosti zproštěn, dopouští se přestupku. Pokud je povinný subjekt členem profesní komory, může být odpovědný také kárně, případně bude vystaven pracovně – právnímu postihu v zaměstnání.

 

Kdy povinný subjekt svou povinnost neporuší? 

Povinnost mlčenlivosti neplatí, pokud se jedná o informace nezbytné pro návaznost dalších zdravotních služeb (bez těchto informací by Vám například nemohla být poskytnuta další zdravotní služba).

 

O porušení povinnosti se nejedná, ani když může tyto informace podle zákona povinný subjekt sdělit i bez Vašeho souhlasu. Informace o Vašem zdravotním stavu může povinný subjekt poskytnout také, pokud byl své povinnosti mlčet o těchto skutečnostech z Vaší strany zproštěn, případně byl zproštěn Vašim zákonným zástupcem (například rodičem), v rozsahu v jakém jste jej této povinnosti zprostil (můžete tedy vymezit pouze určitý druh informací nebo oblast, ve které není povinen poskytovatel mlčenlivost zachovávat).

 

Povinnost mlčenlivosti povinný subjekt nemá ani pokud je informace o Vašem zdraví nutné předat orgánům činným v trestním řízení. I povinné subjekty mají povinnost oznámit spáchání trestného činu nebo jeho přípravu. Povinný subjekt nemusí povinnost dodržet, pokud informace potřebuje sdělit, aby sám hájil a chránil svá práva ve správním nebo soudním řízení. Totéž platí, pokud se jedná o informace rozhodné ve sporu mezi poskytovatelem zdravotních služeb, jeho zaměstnancem nebo pacientem případně jinou osobou, která se domáhá náhrady škody nebo ochrany osobnosti. Informace může povinný subjekt použít také pro účely řízení před orgány profesní (typicky lékařské nebo stomatologické) komory.