Mnohdy se celý rok těšíme na ten okamžik, kdy se vydáme na dovolenou. Každý z nás má spoustu představ, jak by taková ideální dovolená měla vypadat. Nabídek je všude spoustu, ale co když se taková dovolená nepovede tak, jak slibuje cestovní kancelář, resp. smlouva o zájezdu? V tomto článku si řekneme, jaké práva Vám v tom případě vznikají.

Mnohdy se celý rok těšíme na ten okamžik, kdy se vydáme na dovolenou. Každý z nás má spoustu představ, jak by taková ideální dovolená měla vypadat. Nabídek je všude spoustu, ale co když se taková dovolená nepovede tak, jak slibuje cestovní kancelář, resp. smlouva o zájezdu? V tomto článku si řekneme, jaké práva Vám v tom případě vznikají.

 

1.     Odstranění vady pořadatelem

Pokud má zájezd vady, máte možnost požadovat zjednání nápravy přímo u pořadatele. Pokud ji nezjedná, můžete tak učinit sami a následně Vám pořadatel nahradí účelně vynaložené náklady. Může se jednat o případ, kdy nemáte kde spát, neboť hotel je již plně obsazen.

 

2.     Náhrada za ztrátu radosti z dovolené

Co si počít v případě, že jste se vrátili z dovolené a nejste zdaleka tak spokojení, jak jste si představovali? Pokoj vypadal zcela jinak než na fotkách nebo služby neodpovídaly tomu, co cestovní kancelář nabízela? V tom případě můžete požadovat náhradu újmy za ztrátu z radosti z dovolené neboli tzv. újmu za narušení dovolené. Ale pozor! Je třeba splnit několik předpokladů:

a)     Dojde k porušení povinnosti, za níž pořadatel odpovídá

b)     Vznikla Vám škoda

c)     Mezi porušením povinnosti a vznikem škody existuje příčinná souvislost

 

Je třeba však pamatovat na to, že tento nárok musíme posuzovat velice opatrně. Nárok na náhradu újmy nevznikne v případě jakékoliv nepříjemnosti, která nastane v průběhu naší dovolené. Porušení povinnosti pořadatele musí totiž dosahovat takové intenzity, že je způsobilé objektivně znepříjemnit pobyt.

 

3.     Sleva z ceny zájezdu

Jedná se o nejčastější typ nároku z vad zájezdu. Poskytnutá sleva by měla být přiměřená rozsahu a trvání vady, avšak v praxi činí potíže přesné vyčíslení této částky. Doporučuje se sepsat protokol o vadách přímo v destinaci se samotným delegátem a nechť se k nim vyjádří. Častou situací je, že zákazník až po svém návratu vytkne pořadateli vadu a očekává slevu. Je nutno upozornit, že vytknutí vad je třeba učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu.

 

4.     Pomoc v nesnázích

Pokud po zahájení zájezdu nastanou mimořádné okolnosti a Vy se ocitnete v nesnázích, cestovní kancelář je povinna poskytnout Vám rychlou pomoc, zejména tím, že Vám sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, dále je Vám nápomocna se zprostředkováním komunikace na dálku a pomůže Vám najít náhradní cestovní řešení. Pamatujte však na to, že pokud si nesnáze způsobíte sami, může pořadatel za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.

 

Pokud není povinnost poskytnout pomoc v nesnázích výslovně uvedena ve smlouvě o zájezdu nebo pokud byla v rámci ujednání smlouvy tato povinnost omezena či vyloučena, je tato skutečnost irelevantní a právo Vám i přesto svědčí. Občanský zákoník nedefinuje žádné konkrétní příčiny nesnází. Můžeme tedy uvažovat, že ať se do nesnází dostanete z jakéhokoli důvodu, pořadatel je povinen Vám pomoci.