Pro platnost písemného právního jednání je nutný podpis jednajícího, zároveň existuje i možnost podepsat písemnost elektronicky.

Elektronický podpis upravuje zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dále též „Zákon“), který je v souladu s nařízením EU, tzv. eIDAS. Nazývá se též datový podpis a slouží k nahrazení vlastnoručního podpisu (ověřeného) při elektronické komunikaci. Jde vlastně o ověření totožnosti podepsané osoby (odesílatele).

 

Jaká jsou využití elektronického podpisu?

Používá se především při komunikaci skrze datovou schránku, dále také např. u přiznání k DPH či při podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Elektronický podpis se běžně využívá při komunikaci s úřady, soudy či obecně uznávanými autoritami.

 

Jak jej získám?

Tento podpis lze získat skrze kvalifikovaný certifikát, který u nás vydávají certifikační autority: První certifikační autorita, a.s.(I. CA), PostSignum (Česká pošta s.p.), eldentity, a.s. Platnost vydaného certifikátu je 365 dní a po uplynutí platnosti je potřeba certifikát obnovit.

 

Druhy elektronického podpisu

Zákon definuje zaručený elektronický podpis, který ověřuje, že byl daný dokument podepsán, zatímco díky uznávanému elektronickému podpisu skrze soukromý klíč poznáme, která konkrétní osoba jej doopravdy podepsala.

 

Rozlišujeme tři druhy elektronického podpisu, a to kvalifikovaný, uznávaný a prostý. Kvalifikovaný elektronický podpis musí používat vyjmenované orgány veřejné moci a jiné fyzické či právnické osoby při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy, podepisují-li elektronický dokument, kterým právně jednají. Uznávaný elektronický podpis použije soukromoprávní osoba, pokud právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu a prostý elektronický podpis se použije k podepisování elektronického dokumentu, kterým se právně jedná mezi osobami soukromého práva.

 

Výhody elektronického podpisu

Výhoda takového podepisování je rychlost, pohodlnost a hlavně zajištění bezpečnosti, právní jistoty, ověření identity a vytvoření důvěry. U dokumentu podepsaného elektronickým podpisem lze ověřit, zda byl od podepsání změněn, tato skutečnost tedy radikálně snižuje riziko jakéhosi podvodu či nedorozumění.

 

Využívání elektronického podepisování je relativně novým prvkem v české praxi, kterou zákonodárci převzali z legislativy dalších evropských států.  Zajišťuje nám jistotu a důvěru dokumentu, přináší rychlost. Nebude dlouho trvat, než se elektronická komunikace s elektronickým podpisem stane povinnou součástí určitého právního jednání.