Je běžné, že legislativní změny nenastávají ihned. V případě nově připravovaného zákona o zpracování osobních údajů tomu není jinak.

V průběhu prosince 2018 schválila Poslanecká sněmovna ČR návrh zákona o zpracování osobních údajů, který by měl nahradit dosavadní zákon č. 101/2000, o ochraně osobních údajů, a to doufejme již v tomto roce. O tomto zákonu se hovoří jako o adaptačním zákonu k GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů), který reaguje na požadavky tohoto nařízení a bude se jednat o upřesnění některých ustanovení přímo vyplývajících z GDPR či z tohoto nařízení bude upravovat výjimky, které nařízení umožňuje.

 

Aktuálně se návrh zákona pohybuje v posledních krocích legislativního procesu. Můžeme tedy doufat, že platnost a posléze účinnost nového zákona, od které je jeho návrh opravdu již krůček, bude co nejrychleji na světě. Již dnes však můžeme zmínit pár novinek, které by tento zákon měl přinést.

 

Co obsahuje nového tento návrh zákonu?

Nový návrh myslí mj. i na ochranu dítěte v prostředí internetu. Upravuje ustanovení, které se týká způsobilosti dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů (§7). Kolem tohoto ustanovení se vedly dlouhé debaty, převážně o určení nejideálnějšího věku ke způsobilosti udělit souhlas o zpracování jeho osobních údajů v souvislosti s nabízenými službami informačních společností. Dle GDPR je věková hranice stanovena na 16 let, avšak každý členský stát EU si tuto věkovou hranici může dle potřeb upravit a určit tak tuto hranici pro své potřeby. Nejprve návrhy v ČR byly stanoveny na hranici 13 let, to však nakonec nebylo odhlasováno a nakonec se tato hranice stanovila na dovršený 15. rok věku dítěte. Do tohoto věku odpovídá za udělení či neudělení souhlasu jeho zákonný zástupce.

 

Řešení přestupků

V § 61 (hlavě VI) tohoto zákona budou stanoveny výjimky v rámci přestupků. Hlavní myšlenkou této změny je snížení horní hranice správních pokut, které jsou a budou udělovány orgánům veřejné moci a veřejným subjektům. Jedná se převážně o obce, které nevykonávají přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, dále pak o dobrovolné svazky takovýchto obcí či například školská zařízení, které jsou zřizovány danou obcí atd. Prozatím stanovená horní hranice pokut je do 5 000 Kč nebo do 15 000 Kč (pokud by takový přestupek byl spáchán tiskem, rozhlasem, televizí atd.).

 

Co se týče přestupků spáchaných fyzickou či právnickou osobou nebo podnikající osobou, která poruší tentýž zákaz, je zde taktéž pokuta upravena na částku do 1 000 000 Kč nebo do sazby 5 000 000 Kč (pokud by byl takový přestupek spáchán tiskem a jinak viz výše).

 

Další novinky, které má tento zákon přinést, se mají týkat vymezení činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů (tzv. ÚOOÚ), speciálně potom více specifikovat pravomoci (pokuty a opatření) možného zásahu tohoto Úřadu.