Jsou podmínky pro rozvod církevního sňatku stejné jako pro sňatek občanský? A jaké z něj plynou "následky"?

„V dobrém i ve zlém, v nemoci i ve zdraví, dokud nás smrt nerozdělí.“ I Vy jste už určitě tuto větu slyšeli při sledování v podstatě jakéhokoliv romantického filmu, kde se odehraje svatba v kostele. Slib „dokud nás smrt nerozdělí“ se v dnešní době, kdy se procento rozvodovosti v ČR pohybuje okolo 50 %, může zdát poněkud naivní. Možná byste se ale divili, jak pravdivý ve skutečnosti je.

 

Ačkoliv rozvod patří v dnešní době k záležitosti, která se dá vyřídit v podstatě celkem rychle a bez většího rozruchu, neplatí to tak úplně v případě, že jste uzavřeli sňatek církevní.

 

„Církevní rozvod?“

Možná jste tento termín pro rozvod církevního sňatku už někdy slyšeli, ve skutečnosti však nic takového neexistuje. Podle církevních zákonů a pravidel totiž sňatek dvou manželů, který byl uzavřen před Bohem, nelze rozvést, a to za žádných okolností. Nebojte, neznamená to, že s člověkem, se kterým už v manželství nechcete setrvat, musíte zůstat navěky – úředně Vás samozřejmě rozvést lze. Jelikož ale v očích církve budete s tím kterým člověkem už „navěky“ manželé, kteří pouze žijí odděleně, ruší se pro Vás možnost uzavřít další církevní sňatek – člověk zkrátka nemůže mít dva manžele nebo manželky zároveň, protože české zákony polygamii nedovolují.

 

Svatba v kostele jen jednou za život?

To, že je možné se v kostele oženit nebo vdát pouze jednou, je mýtus. Svátost manželství lze uzavřít samozřejmě víckrát, jak už ale bylo řečeno, lze ho uzavřít pouze v případě, že ani jeden ze snoubenců není v jiném manželství. Váš sňatek tedy musí být prohlášen za neplatný a Vaše manželství musí být anulováno. K tomu budete potřebovat pomocnou ruku církevního soudu, který má jako jediný oprávnění Vaše manželství prohlásit za neplatné (to neznamená, že by bylo neplatné od určitého bodu, ale že nikdy platné nebylo). Aby tak ale mohl církevní soud učinit, musíte mít ke zneplatnění manželství vážné důvody a platné důkazy. Jako důvody pro neplatné manželství lze uvést např. nedostatečný věk, vada formy uzavření manželství, nesvobodný manželský slib, mezi skutkové podstaty pro zneplatnění lze řadit i nevěru nebo bránění v aplikování víry atp. Všechny tyto důvody ale musí manželé podložit prokazatelnými důkazy, a to ve formě svědeckých výpovědí, listin nebo i znaleckými posudky.

 

Pozor č. 1 

Výše uvedené totiž platí především pro tzv. svátostné manželství – tedy manželství sice uzavřené v kostele (tzv. kanonické manželství), ale také manželství, kde jsou oba snoubenci pokřtění. V případě, že se v kostele bere pokřtěný člověk s nepokřtěným, nejedná se o svátostné manželství, nýbrž o platné, církevně uzavřené, přirozené manželství, pro které jsou podmínky ukončení (rozvodu, zneplatnění) mírnější.

 

Pozor č. 2

Proces církevní anulace manželství platí pouze pro církev – neznamená tedy rozvod podle české legislativy a je nutno se tedy dát rozvést ještě úředně/světsky.

 

Pozor č. 3

Celý tento proces může být velmi zdlouhavý a psychicky náročný, jeho průměrná délka jsou cca dva roky. Samotný proces usnadní, když anulaci manželství chtějí oba manželé a aktivně spolupracují – v takovém případě je možné projít zkráceným řízením před biskupem a není tak nutno absolvovat řízení před církevním soudem.