Zajímá vás rozdíl mezi církevním a občanským sňatkem?

Manželství je trvalý svazek muže a ženy za účelem založení rodiny, které vzniká svobodným a souhlasným projevem vůle snoubenců. V České republice existují dva způsoby uzavření manželství – občanský a církevní sňatek. O občanský sňatek se jedná, pokud bylo manželství uzavřeno před orgány veřejné moci, např. starostou obce, v přítomnosti matrikáře. Naopak o církevní sňatek jde tehdy, kdy snoubenci projeví vůli vstoupit do svazku manželského osobně před orgánem registrované církve nebo jiné náboženské společnosti, která má oprávnění oddávat, tj. uzavírají manželství před oprávněnou církví. V současné době je v České republice přes více než čtyřicet církví a náboženských společností, které jsou registrované a mají oprávnění oddávat. Ani jedna z těchto forem uzavření manželství není nadhodnocena té druhé, to znamená, že obě formy uzavření manželství jsou si rovny a mají stejné právní následky.

 

Pokud se tedy snoubenci rozhodnou pro církevní sňatek, je nutné splnit některé nezbytné náležitosti. Snoubenci mají povinnost před církevním sňatkem předložit oddávajícímu osvědčení z matričního úřadu, ve kterém musí být potvrzení, že oba snoubenci splňují veškeré zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství, tj. že jim nebrání žádné zákonné překážky jako například že se chtějí vzít nezletilí a nesvéprávní lidé, rodinný příslušníci či lidé ve vztahu poručenství nebo opatrovnictví. Toto osvědčení musí být co nejaktuálnější, ne starší než půl roku. Spolu s těmito podmínkami samozřejmě je nutné splnit také podmínky samotné církve, které má každá církev jiné. Pokud pak dojde ke splnění všech podmínek, dochází k samotnému sňatku, který se uskutečňuje před orgánem církve nebo jiné náboženské společnosti, jímž je osoba pověřená samotnou církví. Tuto osobu a místo obřadu určují vnitřní předpisy církve, tj. předpisy, kterými se církev řídí. Orgán církve či náboženské společnosti pak má povinnost do tří pracovních dnů od sňatku doručit matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno, tzv. protokol o uzavření manželství.

 

Občanský a církevní sňatek jsou si sice rovny a mají stejné právní následky, avšak je zde výjimka přímo ze zákona. Pokud byl totiž uzavřen občanský sňatek a následný sňatek by byl církevní, pak tento církevní sňatek nemá právních následků náboženského obřadu, ale stejných, jako občanský a po církevní stránce se bude řešit pouze náboženská příslušnost. Co je ze zákona vyloučeno a zakázáno je uzavření občanského sňatku po církevním.