Ano nebo ne? K čemu je to dobré?

Pokud uzavíráme sňatek, nezmění se pouze náš rodinný stav na občanském průkazu či v cestovním pase, ale také naše vlastnictví, respektive náš majetek, který nabudeme po uzavření manželství. To znamená, že veškerý majetek, který nabude jeden z manželů či oba společně za trvání manželství a od jeho vzniku se stává tzv. společným jmění manželů (je jejich společný). Tento „systém“ ale lze změnit, a to především, pokud se společným jměním jeden či oba z manželů nesouhlasí, popřípadě mají určitý důvod nechtít mít společné jmění. Pokud se tedy manželé domluví na úpravě svých majetkových poměrů, sepíší spolu tzv. předmanželskou smlouvu.

 

Termín předmanželská smlouva je velice známý, ale není tak úplně správně pojmenovaný a vysvětlený. Mezi lidmi je předmanželská smlouva většinou jako symbol nedůvěry nebo jako ochrana jednoho partnera, respektive toho, který vlastní větší jmění a chrání se před zneužitím druhým v případě rozvodu. Ve skutečnosti se ale majetkové vyrovnání, které upravuje právě společné jmění manželů, nenazývá předmanželská smlouva, ale pouze manželská smlouva, neboť ji lze uzavřít nejen před uzavřením manželství, ale i v jeho průběhu. Stejně tak není sepisována pouze na ochranu majetku movitějšího z manželů, ale také proto, aby se předešlo zbytečným průtahům například tehdy, kdy jeden z manželů zemře, aby se zabránilo nežádoucím dluhům z dědictví jednoho z manželů či v případě, kdy jeden z partnerů podniká a ručí za své závazky z podnikání veškerým svým majetkem (např. u společnosti s ručením omezeným). Manželská smlouva je tedy dokument, který umožňuje partnerům, aby si uspořádali své společné jmění tak, jak jim to vyhovuje a ne dle klasického zákonného režimu. Tato manželská smlouva ale není jen z důvodu tzv. zúžení společného jmění, ale lze ji využít i naopak – k jeho rozšíření. Například jeden z partnerů vlastní dům a z peněz druhého partnera se dům zrekonstruoval – v takovém případě pak lze v manželské smlouvě uvést, že dům bude patřit do společného vlastnictví.

 

Aby taková předmanželská smlouva byla platná, je nezbytné sepsat ji s pomocí notáře, neboť ze zákona musí být ve formě veřejné listiny, tzn. uzavírána notářským zápisem. Takto sepsaná manželská smlouva se zapíše zároveň do veřejného seznamu, díky kterému je smlouva účinná i vůči třetím osobám, např. dětem z prvního manželství. Takto smluvená a platná manželská smlouva je aktuální výhradně ode dne uzavření manželství bez ohledu na to, zda smlouva byla sepsána den, měsíc či jeden rok před uzavřením manželství nebo poté.