Právo stavby

Jedná se o běžný institut stavebního ruchu přinášející mnoho výhod, jak finančních tak i obchodních. Jedná se o zvláštní oprávnění osoby postavit na cizím pozemku (na povrchu či pod ním) trvalou stavbu, která tam bude nejdéle 99 let. Znamená to, že vlastník pozemku a vlastník stavby jsou dvě různé osoby.

 

Stavba bude buď zřízená, nebo stavebník převezme od vlastníka již existující stavbu, která se včlení do daného práva stavby.

 

Právo stavby se nabývá nejčastěji smlouvou, dále je to možné vydržením – je však potřeba nepřerušená držba po dobu 10 let. Stanoví-li tak zákon, právo stavby vznikne i rozhodnutím orgánu veřejné moci. Právo stavby zřízené smlouvou vzniká zápisem do veřejného seznamu, resp. katastru nemovitostí. Zápisu do veřejného seznamu podléhá i právo stavby vzniklé rozhodnutím orgánu veřejné moci.

 

Dané právo lze zřídit jen jako dočasné, maximálně na dobu 99 let (smlouvou lze však prodloužit). Poslední den doby, na kterou je zřízeno, musí být zřejmý z veřejného seznamu. Pokud stavebník nabude právo stavby vydržením, nabývá je na dobu 40 let. Pokud existují spravedlivé důvody, soud může dobu, na kterou je právo stavby zřízeno, k návrhu dotčené strany zkrátit nebo prodloužit. 

 

Smlouva musí dostatečně určit podmínky – např. povinnost provést stavbu do určité doby, podmínky pojištění stavby, ujednání o odměně za zřízení práva stavby (může se jednat o jednorázovou či opakující se úplatu nebo může být zřízeno bezúplatně), jak bude stavba vypadat, jak se bude udržovat, co se stane se stavbou po zániku práva stavby apod.

 

Právo stavby je věc nemovitá, přičemž stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí a podléhá ustanovením o nemovitých věcech. Je důležité si však uvědomit že samotná stavba není součástí pozemku a není ani samostatnou věcí v právním smyslu, proto ji nelze prodat, darovat či jinak s ní nakládat. Ale jelikož samotné právo stavby je věcí, mohu ho prodat, darovat či jinak s ním nakládat. Dejte si však pozor, jelikož tyto podmínky je možné upravit či omezit smlouvou. Stavebník i vlastník pozemku mají navzájem předkupní právo, tzn. pokud se vlastník pozemku rozhodne pozemek prodat, nabídne ho nejdříve stavebníkovi. To samé platí pro stavebníka v případě prodeje práva stavby.

 

Právo stavby zanikne uplynutím doby, pro kterou bylo právo zřízeno či dohodou smluvních stran. Samotný zánik stavby nemá vliv na trvání práva stavby, protože po dobu trvání práva stavby může být stavba znovu postavena. Platí, že pokud se strany nedohodnou jinak, dá vlastník pozemku stavebníkovi po uplynutí doby, na kterou bylo právo zřízeno, náhradu za stavbu. Pokud se strany nedohodnou jinak, činí náhrada polovinu hodnoty stavby v době zániku.