Tuto překážku můžete odstranit prostřednictvím odpovědného zástupce ve smyslu živnostenského podnikání!

Předpokladem provozování živnosti v ČR je třeba splnit několik předepsaných zákonných podmínek.

 

Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří plná svéprávnost (tj. dosažení 18 let věku nebo ji lze nahradit přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti) a bezúhonnost (tj. nebýt pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin v souvislosti s podnikáním nebo předmětem podnikání).

 

Splnění všeobecných podmínek provozování živnosti není ve většině případů žádnou překážkou, úskalí však nastává u zvláštních podmínek provozování živnosti. Živnostenský zákon vyžaduje mimo svéprávnosti a bezúhonnosti, aby byla živnost provozována osobou, která k tomu má odbornou způsobilost. Co to vlastně znamená? Jednoduše řečeno, pokud chcete provozovat řeznictví a otevřít si obchod s masem a uzeninami, musíte mít vzdělání (postačí i výuční list) v potravinářství či obdobném oboru, pokud chcete pracovat se dřevem či pokud si chcete otevřít stolařskou dílnu, musíte být vyučeni v oboru například lesnictví, truhlářství či těmto blízkých zaměření.

 

Když odborná způsobilost, tedy patřičné vzdělání chybí?

Ne vždy je to ještě překážkou provozování živnosti, příslušné vzdělání lze nahradit praxí v příslušném oboru. To znamená, že pokud jste byli, když si to ukážeme na příkladu řeznictví, zaměstnaní po stanovenou dobu na pozici třeba prodavače masa a uzenin u jiného podnikatele nebo v případě stolařství jste vykonávali na zaměstnanecké pozici ve stolařské dílně klasického dělníka či pomocníka, můžete po určité době dosáhnout praktických zkušenosti, tj. několikaletou praxi, která může nahradit potřebnou odbornou způsobilost a tím splníte zákonem předestřený předpoklad odbornosti.

 

Co ovšem dělat, když nemáme jak vzdělání, tak ani potřebnou praxi v oboru?

Ani absence dostatečné praxe nám nemusí vystavit stopku pro výkon živnosti. Existuje možnost nahradit předpoklad odbornosti či praxe prostřednictvím odpovědného zástupce pro podnikatele.

 

Kdo je odpovědný zástupce?

Jde vždy o fyzickou osobu, ustanovenou podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování předpisů v oblasti živnostenského podnikání. Osoba odpovědného zástupce musí mít odbornou způsobilost, tím zajistí podnikateli (živnostníkovi) možnost provozovat svoji živnost i bez jeho osobní odborné způsobilosti či praxe v oboru. Lze si představit, že to je osoba, která jakoby „za nás“, tedy za podnikatele splní, resp. nahradí chybějící zákonný předpoklad pro výkon živosti.

 

Mimo výše uvedené musí osoba, která vystupuje jako odpovědný zástupce pro podnikatele splňovat také všeobecné podmínky provozování živnosti a musí být k podnikateli ve smluvním vztahu. Vyžaduje se také, aby se tato osoba osobně účastnila samotného provozu činnosti.

 

Jaké postavení má odpovědný zástupce?

Ideálním způsobem, jak upravit smluvní vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je výkon této funkce na základě pracovní smlouvy, tedy že tato osoba vystupuje jako zaměstnanec podnikatele. Zajistí se tak jeho přítomnost v provozovně a může lépe dohlížet na chod podniku. Není to však podmínka, odpovědný zástupce může vykonávat svoji funkci i externě, například dohodou o spolupráci, kdy podnikateli poskytuje odborné rady a zajistí svůj dozor nad provozem, resp. výkonem (provozem) živnosti.

 

Co vše musí odpovědný zástupce zajistit?

Ze zákona plynou pro odpovědného zástupce určitá práva a povinnosti. Protože jde o funkci odbornou (nahrazuje nám předpoklad odbornosti a praxe), je zde určitý předpoklad odborného dozoru, kontrola dodržování stanovených předpisů a osobně se účastnit, ve stanoveném rozsahu provozování samotné živnosti podnikatele. Takto lze shrnout povinnosti. Odpovědný zástupce je oprávněn kontrolovat a vést další zaměstnance podnikatele a v zásadě je v postavení, kdy odpovídá za řádný výkon podnikání. V konečném důsledku však odpovědnost za jednání odborného zástupce nese samotný podnikatel, který je nositelem živnostenského podnikání. Proto je třeba dbát na výběr kvalitního a zodpovědného zástupce, který nám zajistí náležitý dohled a výkon živnosti.