Znáte podstatu spolku Český červený kříž a jeho činnost?

Český červený kříž (ČČK) je humanitární společností (z právního hlediska spolkem) působící na celém území České republiky zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

 

Úkoly Českého červeného kříže 

ČČK se řídí podle zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém
červeném kříži, na základě kterého plní zejména tyto úkoly:

 • působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;
 • poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;
 • působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
 • šíří znalost Ženevských úmluv;
 • působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.

 

Činnost Českého červého kříze

A) Výuka a poskytování první pomoci

Český červený kříž provádí školení v první pomoci prostřednictvím svých Oblastních spolků. Školení jsou určena pro všechny věkové kategorie - od dětí v mateřských školách až po dospělé. V oblasti první pomoci je tradiční činností ČČK také zajišťování zdravotnických dozorů na společenských, sportovních, kulturních a podobných akcích.

 

B) Dárcovství krve 

ČČK zajišťuje bezplatné dárcovství krve. Tato je dále poskytnuta například při těžkých úrazech, řadě operací (např. transplantace), léčbě otrav, pro lidi léčené umělou ledvinou či zhoubnými nemocemi krve. 

 

C) Humanitární pomoci 

Poskytování humanitární pomoci při katastrofách, válkách a jiných mimořádných situacích jak na území ČR, tak i v zahraničí. ČČK zajišťoval například humanitární pomoc během povodní v roce 1997, 2002, 2006, 2009 a 2013.

 

D) Pátrací služba

Pátrací služba ČČK provádí především tyto činnosti - pátrání po osobách, se kterými bylo přerušeno spojení v důsledku válečných událostí, vnitřních konfliktů nebo přírodní katastrofy, pátrání po místě pobytu blízkých příbuzných, s nimiž byl přerušen kontakt ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, zprostředkování korespondence mezi členy rozdělených rodin, pátrání po hrobech vojáků padlých ve válečných konfliktech aj.

 

E) Sociální činnost 

Při výkonu sociální činnosti ČČK jde o dobrovolnou práci členů a dobrovolníků Českého červeného kříže na úrovni oblastních spolků a místních skupin ČK. Ty organizují dobrovolnou pečovatelskou službu, pomoc ohroženým skupinám obyvatel, akce pro staré, nemocné a tělesně postižené občany, ošacovací střediska apod.

 

Dalšími činnostmi ČČK je například pořádání kurzů pro usnadnění přístupu k hadicapovaným osobám s různými typy postižení (zrakové, sluchové, tělesné či mentální) či seniorům, pořádání rekondičních pobytů pro zdravotně postižené děti a seniory, a dále zajišťování zdravotní pomoci v Dětské odborné léčebně Charlotty G. Masarykové v Bukovanech a mnoho dalších.

 

Jak získává ČČK prostředky pro výkon činnosti?

 • Členskými příspěvky,výnosy vlastní činnosti, přijímáním darů, dědickými odkazy a rovněž ze státního rozpočtu.

 

Navíc ČČK je při získávání prostředků a při výkonu své činnosti osvobozen od daní, poplatků a cel. 

 

Český červený kříž může podpořit každý, a to způsobem: 

 • přispět na Fond Humanity ČČK - pomoc obecná i na konkrétní účely,
 • přispět na jeho aktivity v rámci "přímé korespondence" (ČČK oslovuje dárce formou klasických dopisů nebo e-mailů), 
 • realizovat své obvyklé nákupy v e-shopech přes GIVT, což je projekt podporující neziskové organizace skrz nákupy, 
 • pomoci materiálně (např. věnovat použité šatstvo),
 • zapojit se do činnosti - stát se členem ČČK, případně dobrovolníkem ČČK.  

 

Více informací o tom, jak pomoci ČČK naleznete přímo na oficiálních stránkách.