Vše o řízení o koncesi.

Výbušniny, distribuce pohonných hmot nebo například výroba lihovin. Tyto a některé další podnikání spadají pod režim tzv. koncesovaných živností. Pokud chcete podnikat v jednom z těchto odvětví, potřebujete splnit určité specifické podmínky, které živnostenský zákon vyžaduje. Hlavní z nich je zisk koncese a ta se uděluje na základě řízení o koncesi. Kompletní seznam koncesovaných živností se nachází v příloze č. 3 živnostenského zákona.

 

První fází koncesního řízení je samotná žádost o vydání koncese, kterou podává podnikatel u živnostenského úřadu. Taková žádost musí splňovat stejné náležitosti jako u ohlašování živnosti (čtěte ve článku „Vznik živnostenského oprávnění – ohlašování živnosti“), nicméně předmět podnikání je třeba vymezit v úplném nebo alespoň v částečném rozsahu podle přílohy č. 3 živnostenského zákona. Může se stát, že jsou pro provozování určité živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti. V takovém případě je třeba k žádosti o koncesi přiložit doklad, který prokazuje odbornou způsobilost dané fyzické osoby, popřípadě doklad prokazující odbornou způsobilost určeného odpovědného zástupce.

 

V určitých případech je k provozování koncesované živnosti nezbytné oprávnění, souhlas, povolení nebo alespoň vyjádření orgánu státní správy. Tato podmínka je stanovena buď přímo v příloze č. 3 živnostenského zákona nebo ji může stanovovat zvláštní právní předpis. V takové situaci živnostenský úřad předloží žádost o koncesi spolu se všemi doklady, které žadatel předložil a jsou nezbytné pro zaujetí stanoviska. Orgán státní správy je poté povinen zaujmout stanovisko do třiceti dnů od doručení žádosti. Vydané stanovisko je poté pro živnostenský úřad závazné. Pokud však orgán státní správy vydal rozhodnutí o udělení souhlasu s podnikáním podle zvláštního předpisu, živnostenský úřad už další stanovisko nevyžaduje.

 

V průběhu řízení o koncesi živnostenský úřad v první řadě zjišťuje, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti nebo zda neexistuje nějaká překážka provozování živnosti (čtěte ve článku „Podmínky a překážky provozování živnosti“). Pokud jsou v této fázi zjištěny jakékoliv nesrovnalosti nebo nesouhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy, živnostenský úřad žádost zamítne. V případě splnění všech náležitostí rozhodne živnostenský úřad o udělení koncese a do pěti pracovních dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí provede zápis do živnostenského rejstříku. Podnikateli o tom následně vydá výpis. Živnostenský úřad zároveň sdělí údaje o dané koncesované živnosti také úřadu, který vydal v řízení o koncesi stanovisko.