Základní charakteristika veřejného zdravotního pojištění.

Povinnost veřejného zdravotního pojištění vzniká fyzické osobě narozením, pokud má trvalý pobyt na území České republiky. U osoby bez trvalého pobyt tato povinnost vzniká, pokud se stala zaměstnancem u zaměstnavatele v České republice. Tato povinnost vzniká osobě rovněž, pokud získala trvalý pobyt na území České republiky. Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které na území České republiky vykonávají nelegální práci a dále osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a vykonávají činnost v České republice pro zaměstnavatele, kteří používají diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky a osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné.

 

Povinnost veřejného zdravotního pojištění zaniká smrtí osoby, které tato povinnost vznikla, nebo jejím prohlášením za mrtvého. Povinnost zaniká také osobě, která již není zaměstnancem zaměstnavatele v České republice. Povinnost zaniká pojištěnci také ukončením trvalého pobytu na území České republiky.

 

Plátcem veřejného zdravotního pojištění je dle zákona o veřejném zdravotním pojištění pojištěnec. Zákon o veřejném zdravotním pojištění mezi pojištěnce zařazuje zaměstnance či osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt a pojistné za ně neplatí stát. Podmínkou je, že tyto skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc. Dalšími plátci jsou stát a zaměstnavatelé. Povinnost platit pojistné vzniká plátci dnem nástupu do zaměstnání, okamžikem zahájení samostatně výdělečné činnosti či při návratu do České republiky z ciziny dle zákonem stanovených podmínek. U cizince není povinností platit pojistné dotčena povinnost platit pojistné za dobu předcházející pobytu v cizině. U zaměstnavatele vzniká povinnost platit pojistné za svého zaměstnance dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání (zákon stanoví, co je považováno nástupem do zaměstnání) a zaniká ukončením zaměstnání, vyjma zákonem stanovených případů.

 

Výši a způsob placení veřejného zdravotního pojištění upravuje zákon o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění. Dle tohoto zákona hradí 1/3 veřejného zdravotního pojištění zaměstnanec, a 2/3 veřejného zdravotního pojištění hradí zaměstnavatel. Plátci pojistného mají oznamovací povinnost ohlásit pojišťovně změny, které u plátců proběhly, jakož i ohlásit další rozhodné informace a skutečnosti. Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanoví práva a povinnosti pojištěnce. Mezi nejvýznamnější práva pojištěnců patří právo na výběr zdravotní pojišťovny, právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb a právo na výběr časové a místní dostupnosti hrazených zdravotních služeb. Dále mají pojištěnci právo na poskytování informací o zdravotní pojišťovně či podílet se na kontrole poskytovatele zdravotních služeb.

 

Zákon o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění stanoví výši pojistného v sazbě 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. Výši pojistného je povinen si plátce vypočítat sám. Vyměřovací základ a jeho určení stanoví zákon. Kontrolu placení pojistného provádí pověření zaměstnanci pojišťovny, u které je pojištěnec pojištěn. Úkolem pověřených zaměstnanců je kontrola správného stanovení vyměřovacího základu, výše plateb a včasnost jejich placení.