Cestování mnohdy přinese i životního partnera. Co se rozumí pod pojmy smíšené manželství a kulhající manželství.

Určitě se můžeme shodnout na tom, že cestování člověka obohacuje. Je možno získat mnoho zážitků, zkušeností, ale mnohdy člověku cestování přinese i něco více - životního partnera. Stále častěji tak dochází k manželstvím s mezinárodním prvkem, zvané též jako smíšené. Můžeme ho chápat jako manželství dvou občanů rozdílných států či situace, kdy manželství je uzavřeno v jiném státě než ve společném státě pro oba snoubence.

 

Způsobilost uzavřít manželství

Obecně je třeba říci, že aby bylo možno manželství uzavřít, je třeba splnit určité podmínky. Bez nich by to snad ani nešlo, že ano? V případě smíšeného manželství se tyto předpoklady řídí právem státu, jehož je osoba uzavírající manželství občanem. Jedná se například o dosažení určité věkové hranice, absence manželských překážek spočívajících například v blízkém příbuzenském vztahu mezi snoubenci či nedostatku duševního zdraví. Cílem těchto výhrad je zabránit tzv. kulhajícímu manželství, kdy manželství je platné v jednom státě a v druhém nikoli.

 

Forma uzavření

Na druhou stranu forma uzavření manželství se řídí právem místa, kde se sňatek uzavírá. V České republice rozlišujeme občanský a církevní, oba si jsou rovny. Ještě v nedávné minulosti (do roku 1992) byl však církevní sňatek podmíněn předchozím uzavřením občanského. Pokud se rozhodnete pro uzavření manželství v zahraničí, zjistěte si, jaká forma tam je vyžadována.

 

Konzulární sňatek

Mimo území České republiky je možno uzavřít sňatek také před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem České republiky. Uzavření manželství na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí se pak bude řídit českým právním řádem.

 

Sňatek v ohrožení života

Sňatečný obřad může provést i velitel námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky nebo velitel letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice. Je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem České republiky, může provést obřad rovněž i velitel vojenské jednotky České republiky. V prvních dvou případech může jít o cizí státní příslušníky, v takovém případě bude uznání manželství v jejich domovských státech záviset na právních řádech těchto států.

 

Tato forma uzavření manželství však není možná vždy, avšak pouze v případě přímého ohrožení života snoubenců. Není potřeba dokládat veškeré obvykle vyžadované doklady a není nutná přítomnost matrikáře.

 

Evidence

Je všeobecně známo, že všechna uzavřená manželství podléhají státní evidenci v matričních knihách. Pokud však uzavřete manželství s mezinárodním prvkem, je třeba ho nechat zapsat do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed.

 

Na závěr nezbývá než popřát mnoho úspěchu při činění takto důležitých životních rozhodnutí.