O co jde, k čemu slouží a mnohem více o nich právě zde!

Státní hmotné rezervy vytváří stát jako hospodářské opatření pro krizové stavy. Jde o zásoby důležitých surovin, materiálů, polotovarů a výrobků určených pro zajištění obranyschopnosti a obrany státu, dále pak o ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu, zajišťování nezbytných dodávek v systému nouzového hospodářství a hospodářské mobilizace, humanitární pomoc a pro odstraňování následků krizových situací. Jsou vlastnictvím státu a výdaje na jejich pořízení, ochraňování a skladování se hradí ze státního rozpočtu.

 

Státní hmotné rezervy se člení dle účelu na:

  • hmotné rezervy,
  • mobilizační rezervy,
  • pohotovostní zásoby,
  • zásoby pro humanitární pomoc.

 

Zatímco:

  1.  hmotné rezervy tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary a výrobky. Jsou určeny pro zajištění obranyschopnosti a obrany státu, pro odstraňování následků krizových situací a pro ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu,
  2. mobilizační rezervy tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary, výrobky, stroje a jiné majetkové hodnoty určené pro zajišťování mobilizačních dodávek,
  3. pohotovostní zásoby pak tvoří vybrané základní materiály a výrobky, určené k zajištění nezbytných dodávek pro podporu obyvatelstva, činnosti havarijních služeb a hasičských záchranných sborů po vyhlášení krizových stavů, v systému nouzového hospodářství, kterou nelze zajistit obvyklým způsobem a pro materiální humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí,
  4. zásoby pro humanitární pomoc tvoří vybrané základní materiály a výrobky určené po vyhlášení krizových stavů k bezplatnému poskytnutí fyzické osobě vážně materiálně postižené.

 

O použití státních hmotných rezerv po ukončení krizového stavu k odstraňování následků krizové situace a k podpoře činností souvisejících s obnovou území postiženého krizovou situací rozhoduje vláda na návrh předsedy Správy státních hmotných rezerv.

 

Tato Správa státních hmotných rezerv je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Je tvořena z ústředí se sídlem v Praze a z účelové organizační jednotky. V čele je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda.

 

Jejím úkolem je především zabezpečování financování hospodářských opatření pro krizové stavy a financování, obměnu, záměnu, půjčku, uvolnění, nájem, prodej, skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle požadavků krizových plánů i jejich pořizování.