Jakým způsobem takovou závěť sepsat a co vše musí obsahovat, aby mohla při projednávání dědictví obstát?

Proč je dobré mít sepsanou závěť? 

Zde jsou nejdůležitější body, které dávají sepsání závěti jednoznačně zelenou! 

 1. V dnešním světě nikdy nevíme, co se stane. Je dobré, v případě že vlastníme majetek větší hodnoty, upravit si majetkové poměry pro případ, kdyby došlo k nenadálé a nepředpokládané události. 
 2. Největší výhodou závěti je, že má přednost před děděním ze zákona. Proto v případě, pokud zůstavitel sepíše platnou závěť a pořídí v ní o celé své pozůstalosti, nedojde k dědění ze zákona. 
 3. Pořízením závěti zůstavitel může předejít majetkovým sporům mezi dědici po jeho smrti.

 

Zákon dává několik možností, jakým způsobem platnou závěť sepsat.

 

VLASTNORUČNÍ ZÁVĚŤ

Tzv. závěť holografická, tato závěť se sepíše vlastní rukou zůstavitele, a ten ji vlastnoručně podepíše. Tyto závěti zůstávají obvykle uloženy doma na místě, kde se nezničí a pro případ smrti může být použita. Problémem holografické závěti je, aby byla po Vaší smrti nalezena, a aby ji nikdo úmyslně nezničil. Proto je i vhodné, uložit si ji u důvěryhodné osoby. 

 

Závěť sepsaná jinak, než vlastní rukou

Tzv. alografická, jde o formu sepsání textu závěti například na počítači nebo na psacím stroji, která je poté vlastní rukou podepsána. Toto však musí být učiněno před dvěma svědky. K platnosti takové závěti je také třeba výslovně před svědky prohlásit, že se jedná o listinu, která obsahuje Vaši poslední vůli. Svědkové musí na závěť uvést skutečnost, že jsou svědci, své identifikační údaje a závěť musí podepsat. 

 

Závěť formou notářského zápisu

Jde o sepsání závěti před notářem, kdy tato závěť má podobu veřejné listiny. Sepsání závěti notářem oproti jiným formám dává jistotu, že závěť bude mít ty důsledky, které pořizovatel zamýšlel a pozůstalost bude skutečně podle jeho vůle projednána. Originál závěti sepsané notářem zůstává vždy uložen u notáře a údaj, že závěť byla sepsána, notář zapisuje do elektronické Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky.

 

Závěť s úlevami

Tzv. privilegovaná závěť, jedná se o závěť, kterou lze sepsat za velice neočekávaných podmínek s určitými úlevami. Je tedy určena pro osoby, které se díky nějaké události (např. živelné pohromy, války apod.) nacházejí v situaci, kdy jsou v ohrožení života a nemohou využít tradiční formy pro pořízení závěti a mají zájem o osudu svého jmění pořídit. 

 

Každá závěť musí obsahovat hlavně údaje o tom, kdo se má stát dědicem (může to být kdokoliv, i třeba právnická osoba) a určit velikosti podílů pro jednotlivé dědice nebo určit věci, které mají jednotlivým dědicům připadnout. 

 

Nic však není bez výjimek a zákonných překážek svobody vůle. 

 

Pozor na nepominutelné dědice!

Za nepominutelné dědice jsou dnes považováni jen potomci zůstavitele, přičemž se rozlišuje mezi potomky zletilými a nezletilými. Pokud tito nedědí, pak jsou jimi jejich potomci. Nezletilému dědici náleží alespoň 3/4 z toho, co by nabyl, pokud by dědil dle zákona, zletilému dědici pak náleží 1/4 z jeho zákonného podílu.

 

I když závěť (v jakékoliv formě) na nepominutelné dědice nepamatuje, neznamená to, že závěť je neplatná. Nepominutelní dědicové však můžou po závětních dědicích požadovat vyplacení svého povinného dílu v penězích.  

 

Nepominutelného dědice ale lze vydědit. Musí k tomu však být splněny zákonné důvody, kterými jsou:

 • neposkytnutí potřebné pomoci zůstaviteli,
 • neprojevení opravdového zájmu o zůstavitele,
 • dědic byl odsouzen za spáchání trestného činu svědčícího o jeho zvrhlé povaze,
 • dědic trvale vede nezřízený život,
 • dědic je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že je tu obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl.

 

Na závěr uvádím, že závěť se dá po jejím pořízení zrušit. Jde to těmito způsoby:

 1. Pořízením závěti nové - a to v jakékoliv formě.
 2. Odvoláním - odvolávají se typicky závěti formou notářského zápisu.
 3. Jejím zničením - toto lze využít u závětí sepsaných vlastnoručně nebo jinak (na počítači).