Krádež nebo loupež? A co je víc?

Krádež a loupež jsou dva pojmy, které jsou společností často brány jako synonyma anebo jsou laiky zaměňovány. Proto je nezbytné si před vytčením rozdílů tyto pojmy vymezit.

 

Osoba se dopustí krádeže tehdy, kdy si úmyslně přisvojí cizí věc. To znamená, že pokud se jedná o krádež, předmětem je vždy určité vlastnictví někoho jiného a jeho zmocnění. Samotné přisvojení si cizí věci však nestačí k označení za trestný čin krádeže. Osoba se dopustí trestného činu krádeže tehdy, kdy s úmyslným přisvojením si cizí věci se dopustí také jiných, v zákoně uvedených znaků. Jedná se např. o způsobení škody na cizím majetku škody nikoliv nepatrné. To znamená, že způsobí škodu nejméně v částce 5.000,-Kč. Dalším kumulativním znakem je, že čin krádeže spáchá zároveň vloupáním, tzn. vloupá se do domu a odnese si třeba televizi. Trestným činem krádeže je také přisvojení věci s pokusem si věc uchovat násilím nebo použitím násilí, tj. pokud se ho bude snažit někdo zastavit, může vyhrožovat násilím či se o ublížení na zdraví opravdu pokusí. Trestným činem je také přisvojení si cizí věci, kterou má jiná osoba na sobě či při sobě, tj. šperky, oblečení atp. V zákoně je pak uveden ještě případ, kdy se pachatel dopustí přisvojení si cizí věci na místě, kde je prováděna nebo byla provedena evakuace osob.

 

Loupež je oproti krádeži horším a závažnějším trestným činem. Trestný čin loupeže je oproti krádeži způsoben nejen proti majetku, ale také proti osobní svobodě. To znamená, že pachatel k tomu, aby se zmocnil cizí věci použije násilí. Příkladem může být, že pachatel použije násilí či pohrůžku násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci v případě, kdy mu je např. majitelem věci kladen odpor a snaží se ho zastavit.

 

Rozdílů mezi těmito dvěma trestnými činy je několik. Prvním rozdílem je rozdělení těchto dvou zdánlivě stejných pojmů do jiných kategorií trestných činů v trestním zákoníku. Krádež je řazena mezi trestné činy proti majetku, naproti tomu loupež patří mezi trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti – už z tohoto důvodu je loupež přísněji trestaná, což je dalším rozdílem. Pokud se zaměříme na podstatu trestných činů, tak ke krádeži dochází bez použití násilí, zatímco k loupeži s použitím násilí. Jiný rozdíl je např. v hodnocení trestného činu. U krádeže se hodnotí samotné odcizení věci, avšak u loupeže je rozhodující, zda bylo vyhrožování použitím násilí a zda bylo skutečně použito. Násilím se v tomto případě myslí násilí proti jinému člověku, resp. tomu, kdo klade odpor. Za násilí není považováno např. rozbití skleněné výplně dveří při vloupání. Vloupání je jen další přihoršení k trestnému činu krádeže.