Mediace jako alternativní způsob řešení sporů. V čem spočívá? Jak probíhá?

Lidská komunikace bývá někdy „oříškem“. Mohou nastat situace, kdy se lidé dostanou do sporu z nejrůznějších důvodů. Jak případný spor vyřešit, pokud již obyčejná domluva nefunguje? Je jediným možným východiskem rozhodnutí soudu?

 

V poslední době se často hovoří o tzv. mediaci jako jedné z možností řešení sporů. Mediace představuje řešení sporu alternativně, tedy jinak než soudní cestou, která obvykle znamená vynaložení nejen drahocenného času, ale také peněz. Spory, které mohou být prostřednictvím mediace řešeny, pocházejí z mnoha oblastí práva. Nejčastěji se jedná o řešení rodinných sporů, obchodních záležitostí, ale také sporů v trestněprávní rovině.

 

Co si tedy pod pojmem mediace přesně představit?

Mediací se rozumí celý postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi spornými stranami, a to tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení konfliktu. Mediaci může nařídit nejen soud, pokud uzná toto řešení sporu za nejvhodnější řešení, ale mohou si ji zvolit strany sporu podle vlastního uvážení, pokud svůj problém nechtějí řešit soudní cestou.

 

Mediace má bezesporu několik výhod:

  • dobrovolnost (pokud se strany sporu pro mediaci jako způsob řešení sporu rozhodnou),
  • klidnější pochopení názoru a vidění problému očima druhé strany,
  • zlepšení vztahů obou stran,
  • oboustrannou spokojenost,
  • pocit jistoty, spočívající v řešení konfliktu samotnými stranami.

 

Klíčovou osobu, která provádí konfliktní strany tímto typem smírčího řízení, představuje mediátor. Mediátorem je fyzická osoba, která je zapsána v seznamu mediátorů. Každý, kdo se mediátorem chce stát, musí složit mediátorskou zkoušku, která se skládá jak z teoretické, tak také praktické části. Předpokládá se totiž, že taková osoba nemá jen teoretické znalosti z nejrůznějších oborů, nejčastěji práva či psychologie, ale umí teorii převést do praxe a zastane v konfliktu roli, která se od něj očekává.

 

Jak probíhá mediace?

Mediace je rozdělena do několika stádií, kterými nenuceným způsobem provádí osoba mediátora. Prvním krokem mediátora je obeznámení s funkcí a principy mediace všech zúčastněných. Obvykle se tak stane na prvním mediačním sezení, které je neveřejné a každé je specifické dle okolností případu. Mediace vzniká podpisem smlouvy o provedení mediace mezi mediátorem a danými stranami. V následujících krocích mediace, které spočívají ve většině případů v nejednom mediačním sezení, dovede osoba mediátora obě strany k samotnému řešení sporu. V tuto chvíli si strany sdělí, v čem spočívá problém a jak by ho sami chtěli řešit. Mediátor není osobou, která by měla za úkol rozhodnout, kdo je ve sporu stranou vítěznou a poraženou, ale má na základě psychologických a komunikačních metod provázet obě strany dialogem a problém tak (spíše jako tichý pozorovatel) dovést ke zdárnému konci s „win-win“ efektem pro obě strany. Pokud je mediace úspěšná, celý mediační postup končí uzavřením mediační dohody.