Víte, co jsou to příležitostné příjmy? A za jakých podmínek nepodléhají zdanění?

Jak již samotný pojem napovídá, smyslem příležitostných příjmů je dosažení přivýdělku prostřednictvím jednorázově vykonané činnosti nebo poskytnuté služby. Taková činnost, z níž tyto příležitostné příjmy plynou, nesmí vykazovat prvek soustavnosti, čili nesmí být vykonávána pravidelně. Zákon o daních z příjmů je řadí mezi tzv. ostatní příjmy, u nichž nelze vykázat ztrátu a jsou jimi zejména:

  • příjmy z příležitostných činností
  • příjmy z příležitostného nájmu movitých věcí
  • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem

 

Pro lepší představu si uvedeme některé situace z běžného života, na nichž lze demonstrovat, jakým způsobem je možno těchto příjmů dosáhnout. Ve všech případech se jedná o získání nějaké té koruny navíc, aniž by k tomu bylo zapotřebí živnostenské oprávnění.

 

­Příležitostnou činností může být občasná sousedská výpomoc při udržování zahrady spočívající v ostříhání keřů, posekání trávy. Také může jít o jednorázový úklid něčí domácnosti po rekonstrukci či malování.

 

Příležitostný nájem movité věci je kupříkladu pronájem zahradnického nářadí na několik dní. Zde je zapotřebí si dát pozor, aby nedošlo k záměně s věcí nemovitou. Neboť pronájem nemovité věci podléhá zdanění, ať už je jeho výše jakákoliv.

 

Zemědělská činnost se může týkat každého, kdo měl nečekaně zvlášť bohatou úrodu sezónního ovoce či zeleniny, a z tohoto důvodu je prodává. Jde i o případ, když někdo nasbírá lesní ovoce či houby a následně je nabízí za jistou částku.

 

Osvobození od daně

Předpokladem pro osvobození příležitostných příjmů od daně je nepřesáhnutí zákonem stanovené částky 30.000,- Kč za rok, a to bez odečtení výdajů. Tato peněžní hranice je brána jako úhrn všech příležitostných příjmů poplatníka v příslušném zdaňovacím období, kterým je již zmiňovaný kalendářní rok. Částka těchto příjmů sestává jak z příležitostných činností, příležitostného nájmu movitých věcí, tak i z činnosti zemědělské, popřípadě hospodářské. Nelze ji počítat u jednotlivých kategorií zvlášť. Pokud nejsou příjmy ve svém součtu vyšší než zmiňovaná hranice, není zapotřebí je hlásit. Neplatí se z nich daně a ani se nemusí vyplňovat do kolonky ostatních příjmů daňového přiznání.

 

Avšak dojde-li k překročení hranice 30.000,- Kč v rámci zdaňovacího období (i o pár korun), je nutné zdanit veškeré příležitostné příjmy. To znamená, že se nedaní pouze jen ty, o něž byla přesažena uvedená částka, ale všechny tyto jednotlivé příjmy v celé své výši. Také by měly být zahrnuty a vyplněny ve formuláři daňového přiznání, které se podává do 31. března.

 

V některých případech může být obtížně určit, zda nějaká činnost do této kategorie patří či nikoliv. Na závěr však lze dodat, že i osoba disponující živnostenským oprávněním může mít příležitostný příjem osvobozený od daně. Musí se ovšem jednat o činnost mimo takovéto oprávnění.