Co je Natura 2000?

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Do této soustavy patří Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti.

 

V rámci Natura 2000 je vytvořen národní seznam Evropsky významných lokalit, které z biogeografického hlediska významně přispívají k udržení nebo obnově evropských stanovišť nebo evropsky významného druhu. Do tohoto seznamu se zapisují také lokality, které přispívají k udržení biologické rozmanitosti dané oblasti. Pokud se určitý druh živočichů vyskytuje v takové lokalitě, pak odpovídají vybraným místům v přirozeném areálu rozšíření těchto druhů živočichů. Tato místa se vyznačují fyzikálními a biologickými faktory pro život těchto živočichů a jejich rozmnožování.

 

Evropsky významné lokality stanoví vláda nařízením. V nařízení vláda vymezí hranice biogeografických oblastí v rámci České republiky. U každé z lokalit vláda v nařízení uvede skutečnosti, které vymezuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí má povinnost předložit národní seznam spolu s konkrétními informacemi ke každé jedné lokalitě Evropské komisi. Sporné lokality má Ministerstvo životního prostředí povinnost vyhlásit ve Sbírce zákonů formou sdělení. Spornou lokalitou je území, u něhož dojde Evropská komise k závěru, že se jedná o místo, kde se vyskytuje prioritní typ přírodního stanoviště nebo prioritní druh živočicha.

 

V rámci předběžné ochrany jsou lokality zařazené v národním seznamu i lokality sporné chráněny před poškozováním. Za poškozování těchto oblastí není považováno řádné hospodaření v souladu se zákonem. Výjimku ze zákazu poškozování daných oblastí může udělit orgán ochrany přírody z naléhavých důvodů. Nutnou podmínkou je, aby veřejný zájem na povolení zákazu poškozování (tedy na tom, že v ní může k poškození docházet) v dané oblasti převyšoval ochranu daných míst. Příslušný orgán ochrany přírody má povinnost o povolení výjimky informovat Ministerstvo životního prostředí. Předběžná ochrana platí, dokud není lokalita vyhlášena za evropsky významnou nebo není zveřejněn seznam, z něhož je patrné, že lokalita nebyla zařazena do evropského seznamu (vyhlásí Ministerstvo životního prostředí sdělením ve Sbírce zákonů). Evropsky významné lokality se v evropském seznamu vyhlásí do 90 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí Evropské komise formou nařízení vlády. Ministerstvo životního prostředí poté stanoví vyhláškou způsob označení těchto lokalit v terénu a na mapách.

 

Evropsky významné lokality jsou chráněny před poškozením a ničením. Lokality mohou být využity pouze způsobem, aby nedošlo k jejich závažnému nebo nevratnému poškození nebo zničení. Dále pak nesmí být narušena jejich celistvost. K zásahu do těchto lokalit je nutný souhlas orgánu ochrany přírody. Souhlas musí být udělen předem. Ministerstvo životního prostředí má za úkol vytvořit soubor doporučených opatření. Opatření se zveřejňují na portálu veřejné správy.

 

Ptačí oblasti jsou nejvhodnější oblasti pro ochranu ptactva z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky. Vláda oblasti vymezí nařízení. Úkolem ptačích oblastí je přežití druhů ptáků a jejich rozmnožování. Vláda může v nařízení stanovit činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody. Zohledněny jsou hospodářské požadavky, požadavky rekreace, sportu a rozvojové záměry dotčených obcí a krajů podle územně plánovací dokumentace. O způsobu hospodaření v ptačích oblastech je možno s vlastníkem nebo nájemcem pozemku uzavřít smlouvu. Pokud smlouva na základě požadavků vlastníka nebo nájemce pozemku obsahuje ustanovení o provádění činností podmíněných souhlasem orgánu ochrany přírody, souhlas se nevyžaduje. Ministerstvo životního prostředí má v případě potřeby za úkol zajistit zpracování souhrnu doporučených opatření k zachování příznivého stavu populací těchto druhů z hlediska ochrany. Ministerstvo životního prostředí stanoví způsob označení ptačích oblastí vyhláškou.