Máte nárok na náhradu škody?

Poškozený, tedy osoba, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo na jejíž úkor se pachatel trestného činu obohatil, má v trestním řízení určitá oprávnění. Mimo oprávnění účastnit se do jisté míry na provádění trestního řízení je jedním z velmi důležitých oprávnění poškozeného možnost navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou pachatel svým činem způsobil, nebo může uložit povinnost k vydání bezdůvodného obohacení.

 

Aby bylo o nároku poškozeného rozhodnuto soudem již v trestním řízení, je nutné, aby poškozený přihlásil svůj nárok v určité době. Při standardním trestním řízení je nutné tento návrh učinit nejpozději u hlavního líčení před soudem, a to před zahájením dokazování.

 

Takový návrh musí obsahovat skutečnosti, z nichž může soud posoudit nárok poškozeného a rozhodnout o něm ve svém rozsudku. Poškozený je tedy povinen doložit důvod a výši škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení.

 

Ale....

Jelikož však trestní řád umožňuje i jiné formy rozhodnutí o trestném činu, může se okamžik či způsob, do kdy je potřeba nárok poškozeného uplatnit, lišit. Pokud by poškozený svůj nárok nepřihlásil včas či jej dostatečně nedoložil, musel by jej následně vymáhat v rámci občanskoprávního sporu, tzn. podání žaloby, což s sebou oproti rozhodnutí v trestním řízení přináší jistá negativa.

Trestní řízení patří k jednomu z nejsložitějších řízení, které naše soudy vedou, a to především z důvodu, že se zde rozhoduje o osudech mnoha lidí. Kvůli tomu tedy musí být právní úprava důkladná a komplexní, avšak pro běžného člověka značně spletitá.