Co přinesla novela insolvenčního zákona z roku 2019?

Do povědomí široké veřejnosti se v minulém roce dostala dlouho diskutovaná novela insolvenčního zákona, která upravila podmínky pro řešení úpadku fyzických osob a nepodnikatelských právnických osob prostřednictvím oddlužením.

 

Osobní bankrot

Jestliže se dostanete do situace, kdy nemůžete splácet, lze vyhlásit osobní bankrot a s ním spojené oddlužení fyzické osoby. Znamená to, že nemusíte přijít o veškerý svůj majetek.

 

Dříve (do června 2019), aby bylo možné vůbec schválit řešení úpadku dlužníka formou oddlužení, musel dlužník již při návrhu na schválení oddlužení soudu dokládat svůj majetek a příjmy a bylo třeba prokázat možnost po dobu buď 3 let splatit alespoň 60 % svých závazků nebo po dobu 5 let splatit alespoň 30 % svých závazků vůči věřitelům. Pokud na toto dlužník nedosáhl, nemohl být oddlužen a jeho úpadek se musel řešit konkurzem, to znamená prodej veškerého majetku a dluhy, pokud nebyly uspokojeny, skončením konkurzu nezanikly. Velká část lidí tedy neměla možnost se z dluhové pasti dostat.

 

Od 1. 6. 2019 začala platit tzv. oddlužovací novela insolvenčního zákona, která umožnila vstup do osobního bankrotu i těm dlužníkům, kteří do té doby nebyli schopni dosáhnout na jeho podmínky. Lidé se tedy mohou svých dluhů snadněji zbavit a lépe se dostat z dluhové pasti. Co se tedy změnilo?

 

Způsoby oddlužení

Způsoby oddlužení jsou už jen dva! Dále se dočtete, jak jich dosáhnout.

 

1. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Při zpeněžení majetkové podstaty se postupuje obdobně jako v konkurzu s tím rozdílem, že do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení či taxativně vyjmenovaný majetek dlužníka. Podstatou tedy je soupis veškerého majetku dlužníka do tzv. majetkové podstaty a jeho následný prodej.

Fakticky tedy dochází k prodeji veškerého majetku dlužníka.

 

Dochází však k rozšíření majetku, který není možné v insolvenčním řízení zpeněžit - jde o majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí:

  • běžné součásti oděvu, obvyklé vybavení domácnosti,
  • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
  • domácí zvíře,
  • zdravotnické potřeby,
  • také věci sloužící k zajištění uspokojení potřeb domácnosti (sloužící např. k podnikatelským účelům).

 

Od uspokojení věřitelů těchto druhů pohledávek dlužníka nelze osvobodit (také doznalo několika změn!):

  • majetkové sankce, uložené dlužníku v trestním řízení pro úmyslný trestný čin,
  • pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti,

 

Nově také:

  • pohledávky na výživném ze zákona,
  • pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

 

2. Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

Povinností dlužníka při rozhodnutí soudu o oddlužení splátkovým kalendářem spolu s prodejem majetku znamená, že v následujících letech musí mít dlužník alespoň takové příjmy, které mu umožní splatit část dluhů během 5 let. Pak se může stát, že ke zpeněžení majetkové podstaty vůbec nemusí dojít, a bude se plnit pouze dle splátkového kalendáře. Nicméně, jen způsob oddlužení splátkovým kalendářem již dle novely nepřichází v úvahu. To bylo dříve možné. Nyní po novele bude každé oddlužení spojeno se zpeněžením majetkové podstaty dlužníka.

 

Částka, kterou bude soud po dlužníkovi vyžadovat k hrazení dluhů je 2 178 Kč. Pokud bude dlužník disponovat takovou částkou, a bude moci ji po stanovenou dobu platit, může být oddlužen, aniž by musel splatit 30 % svých dluhů. Avšak po pěti letech v případech kdy plnění bude méně než 30 % hodnoty všech dluhů, které mají být oddluženy, bude soud důkladně zkoumat, jestli se dlužník dostatečně snažil zaplatit ze svých příjmů věřitelům co největší procento uspokojení přihlášených a nepopřených pohledávek do insolvenčního řízení.

 

Speciální režim pro invalidní a starobní důchodce

V tomto případě hovoříme o oddlužení ve formě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty v případě, vznikl-li dlužníku před schválením oddlužení nárok na starobní či invalidní důchod.

 

Je-li tedy podán insolvenční návrh starobním důchodcem (respektive osobou s nárokem na starobní důchod) či osobou postiženou invaliditou druhého či třetího stupně, postačí, když bude po dobu tří let hradit minimální výši splátky, jak bylo uvedeno shora, a soud ji následně osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Není tedy hranice 5 let a při nedodržení 30% hranice soudní přezkum. Což lze pro tuto skupinu osob hodnotit jako velice příznivou změnu a pomoc v už tak těžké životní situaci.

 

Více peněz na živobytí

Hotovost do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce, aktuálně 6 820 Kč na osobu!

 

Výsledkem změny měl být větší zájem o oddlužení a tím zákonitě i menší počet předlužených lidí v České republice. Pokud tomu však bude, ukáže čas. Statistiky zatím hovoří o mírném navýšení osob, které mají nově šanci dostat se z dluhové pasti, ale jak tomu bude dále, ukáže až praxe.