Základní informace o nakládání s komunálním odpadem.

Komunální odpad je veškerý odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob a je jako odpad veden v Katalogu odpadů.

 

Odpad podobný odpadu komunálnímu je oproti tomu odpad, který vzniká při činnosti fyzických osob podnikajících a právnických osob a je veden jako odpad v Katalogu odpadů.

 

Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečného odpadu, a to i když splňuje kritéria nebezpečného odpadu.

 

Obec je původcem komunálního odpadu. Obec má povinnost stanovit vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 

Obec je povinna zajistit místo pro odkládání komunálního odpadu. Obec je povinna také zajistit místo pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu.

 

Ministerstvo životního prostředí může vyhláškou stanovit podrobnosti o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování odpadu. Fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy uzavřené s obcí využívat systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Smlouva musí být uzavřena v písemné formě. Smlouva musí obsahovat výši sjednané ceny za využívání daného systému.

 

Původce odpadu má povinnost v souladu s vyhláškou obce třídit a odkládat odpad na oddělená místa k tomu určená. Tuto povinnost původci nemají, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej zbavují jinak, a to v souladu se zákonem.

 

Obec je oprávněna vybírat úhradu v souvislosti se systémem shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Úhradu obec stanoví na základě smlouvy uzavřené s fyzickou osobou. Pokud obec vybírá na základě smlouvy úhradu, nemůže již stanovit poplatek za odpad nebo poplatek za provozování systému odpadů dle zákona o místních poplatcích.

 

Poplatek za komunální odpad může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou. Poplatníkem je fyzická osoba, jejíž činností vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku za komunální odpad je vlastník nemovitosti, kde komunální odpad vzniká. Správu a výběr poplatků vykonává obec. Pokud plátce poplatek neuhradí, vydá obec poplatníkovi platební výměr. Maximální výše poplatku za komunální odpad se určí podle předpokládaných oprávněných nákladů obce se systémem shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Náklady jsou rozpočítány na jednotlivé poplatníky. Kritériem je počet a objem nádob, které jsou určeny k odkládání odpadu, které připadají na určitou nemovitost. Dalším kritériem je počet uživatelů bytů s ohledem na úroveň třídění odpadů. Do nákladů mohou být zahrnuty také poplatky spojené s pronájmem nádob na odpad.

 

Poplatek z komunálního odpadu je příjmem obce.