Proč máme zvláštní úpravu dopravního prostředku? Shrneme Vám specifika a odlišíme od klasického nájmu.

Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu k užívání dopravní prostředek a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

 

Dopravním prostředkem se v této souvislosti rozumí jakékoli vozidlo, to znamená motorové i bezmotorové, silniční, kolejové, letadlo, vznášedlo apod., které slouží k přepravě nákladu nebo osob, popřípadě k přepravě obojího.

 

Smysl tohoto bude nejlepší vztáhnout na typický případ – nájem osobního automobilu. V případě, že si pronajmeme osobní automobil, nebudou se práva a povinnosti z nájemního vztahu řídit ustanovením o „klasickém“ nájmu věci, ale je zde na místě použít zvláštní právní úpravu o nájmu dopravního prostředku. Jako veškerá právní úprava, která je vyčleněna z obecných ustanovení má svá specifika.

 

Čím se tedy liší nájem osobního automobilu od klasického nájmu?

1) Povinnost pronajímatele předat veškeré doklady

Jelikož bez dokladů nelze automobil užívat, je spojeno s předáním automobilu i předání potřebných dokladů. Tuto povinnost stanoví pronajímateli přímo zákon!

 

2) Pojištění

Pronajímatel má povinnost mít dopravní prostředek (tedy automobil), který je předmětem nájmu pojištěn. Tuto povinnost může smlouvou převést na nájemce, který je poté povinen po dobu trvání nájmu mít vozidlo pojištěno na své jméno a na své vlastní náklady. Pokud by tak neučinil, byl by odpovědný za škodu tím způsobenou. Je tedy dobré být, při podpisu takovéhoto typu nájemní smlouvy, ostražití a dát si pozor, zda na nás pronajímatel tuto povinnost nepřenáší!

 

3) Smluvní pokuta

Většina smluv nájemních je vyloučena z ustanovení o smluvních pokutách. Protože však jde o speciální typ smlouvy, je pronajímatel oprávněn zahrnout i smluvní pokuty pro porušení povinností nájemce. Dejte si na to pozor! Pořádně čtěte smlouvy a situace, za co Vám může pronajímatel udělit povinnost k placení smluvní pokuty. Jde například o pozdní zaplacení nájemného, užívání automobilu v rozporu se smlouvou (to může být třeba i vycestování tam, kde to smlouva vylučuje, pojištění).

 

4) Placení nájemného

U nájmu se obvykle platí nájemné měsíčně zpětně. U nájmů dopravního prostředku je tato platba dle zákona stanovena jako jednorázová a to až po ukončení nájemního vztahu. Ale pokud je užíváno vozidlo déle než tři měsíce, potom se platí nájemné pravidelně v měsíčních splátkách.

 

5) Údržba

Jako nájemci máme také povinnost udržovat automobil ve způsobilém stavu, ve stavu, v jakém jsme jej převzali od pronajímatele, a předcházet škodám. Pronajímatel je však povinen nám náklady na údržbu nahradit. Avšak pouze v době do 3 měsíců od provedení údržby! Hlídejte si tedy, jestli už tato doba neuplynula. Připravili byste se tím o možnost úhrady nákladů na údržbu!