Rychlá pomoc v nouzi za trvání "koronakrize", kdo má nárok a jak ji získat?

Mimořádná okamžitá pomoc označována jako tzv. MOP COVID-19 je okamžitou a jednorázovou dávkou sociální podpory, určenou pro lidi, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi.

 

Co je MOP COVID 19? 

Jde o rychlou pomoc v nouzi, která je poskytnuta bezprostředně, v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru.

 

Kdo a na co může o MOP COVID-19 požádat?

O dávku MOP COVID-19 může požádat každá osoba žijící na území ČR, která vzhledem k nízkým nebo chybějícím finančním prostředkům nemůže uspokojit své základní životní potřeby, nebo nemůže uhradit náklady spojené s bydlením.

 

Mezi dotčené osoby patří zejména:

  • rodina nebo osamělý rodič, kterým se snížily příjmy např. v důsledku pobírání ošetřovného,
  • podnikatelé, kteří museli omezit svoji činnost,
  • zaměstnanci na dohodách o provedení práce či činnosti, kterým byl omezen výkon zaměstnání.

 

DŮLEŽITÉ!!

Při posuzování nároku na dávku se nepřihlíží k majetku žadatele, ale je rozhodováno na základě výpisu z účtu, ze kterého je patrná nemožnost aktuálně v daném měsíci hradit výše popsané, základní životní potřeby!

 

Výše dávky - dle čeho se určuje?

Dávka se poskytuje ve výši nutných výdajů - konkrétně na úhradu jídla, nájmu (či hypotéky), energie, ošacení, hygienické potřeby, telefon a internet.

 

Jak a kde o MOP COVID-19 požádat?

O dávku MOP COVID-19 lze žádat na každém pracovišti Úřadu práce, dle trvalého pobytu žadatele, prostřednictvím předepsané formuláře.

 

Kde lze najít žádost o MOP COVID-19?

A) Elektronická verze

Žádost je možné podat i elekronicky. Elektronická verze žádosti je dostupná na webu Úřadu práce ČR odkaz zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-mimoradna-udalost-spojena-s-covid-19

 

B) Tištěná verze formuláře

Tištěné verze formuláře jsou k dispozici buď na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, kde najdete i veškeré potřebné přílohy, které je nutné k žádosti přiložit.

 

Co je nutné k žádosti přiložit?

  • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc spojenou s COVID-19  - do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje jako je telefonní číslo, e-mail a číslo občanského průkazu),
  • Souhlas s předáváním rodného čísla České poště s. p. - v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),
  • Další důležité doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a jeho výše - např. potvrzení o příjmu (výplatní páska, potvrzení od zaměstnavatele, výpis z bankovního účtu), aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a osob společně posuzovaných,  smlouva k užívání bytu a doklady o výši nájemného, doklady o výši služeb spojených s užíváním bytu a doklady o výši energií, doklad o výši nákladů za internet, telefon a hypotéku, atp.

 

Jak samotnou žádost podat?

Vyplněnou žádost včetně povinných příloh zašlete nebo předejte Úřadu práce ČR, a to: 

  • elektronicky - datovou schránkou, e-mailem (nemáte-li elektronický podpis, je nutné do 5 dní potvrdit Vaši žádost písemně či ústně do protokolu), po dobu nouzového stavu uvedené v závorce neplatí,
  • poštou, na adresu Vašeho příslušného Úřadu práce 
  • osobně (na podatelně kontaktního pracoviště ÚP ČR).