Víte, kdy náleží vlastnické právo objednateli a kdy zhotoviteli při zhotovení díla? Jaký má důsledek vlastnictví objednatele či zhotovitele?

Zhotovování díla na základě smlouvy o dílo není nic neobvyklého, kdy se však objednatel stane vlastníkem? A proč je to důležitá informace?

 

Nabytí vlastnického práva k předmětu díla se dělí podle toho, zda se jedná o věc jednotlivě, nebo druhově určenou (jak se dělí věci podle občanského zákoníku najdete v souvisejícím článku-pozn.aut.) a podle místa, kde zhotovitel dílo provádí.

 

S vlastnictvím předmětu díla totiž souvisí nebezpečí škody na věci. Jedná se o situace, kdy může dojít ke zničení zhotovovaného díla ještě před tím, než bude dokončeno. Kdo a jak za to odpovídá?

 

Vlastnictví zhotovitele

Pokud je předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. Pravidlo se ale neuplatní, pokud zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil – při splnění těchto podmínek nabývá vlastnické právo objednatel.

 

Pokud zhotovitel nabude zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, nemá objednatel právo na náhradu za věc, kterou zhotoviteli předal ke zpracování.

 

Pokud však zhotovitel odpovídá, poskytne objednateli náhradu (v penězích) za jeho zpracovanou věc, anebo mu vrátí věc téhož druhu.

 

Vlastnictví objednatele 

Pokud je předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. Naopak tomu bude za situace, kdy zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele (popř. jeho pozemku), nebo bude-li hodnota díla stejná nebo vyšší než hodnota objednatelovy věci. V tomto případě má vlastnické právo k věci zhotovitel. Tomu lze rozumět tak, že když zhotovitel skládá, respektive montuje novou skříň v domě objednatele, tak je logické, že vlastnické právo patří objednateli. Když by však skříň byla vyráběná v dílně zhotovitele, tak by po dobu, kdy ji vyrábí, náleží mu k ní vlastnické právo.

 

Nabyl-li objednatel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, může objednatel požadovat buď vydání věci vzniklé zpracováním, anebo tuto věc odmítnout a požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování.

 

Výše uvedená pravidla jsou předepsána zákonem, pokud si strany ve smlouvě o díle neujednají odlišný režim vlastnického práva. Je to z toho důvodu, že zákonná ustanovení týkající se smlouvy o dílo jsou dispozitivního charakteru, a to nechává stranám určitou smluvní volnost.