Občanský zákoník stanoví, že je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze-li očekávat jeho obnovení, může být manželství rozvedeno. Tato skutečnost má vliv na řadu okolností, přičemž jednou z nejvýznamnějších z nich je výrazná změna rozvádějících se manželů ve vztahu k jejich dětem. Mají-li však manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů. V daném článku se podíváme, jak na to.

Občanský zákoník stanoví, že je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze-li očekávat jeho obnovení, může být manželství rozvedeno. Tato skutečnost má vliv na řadu okolností, přičemž jednou z nejvýznamnějších z nich je výrazná změna rozvádějících se manželů ve vztahu k jejich dětem.

 

Rozvodem se nemění nic na skutečnosti, že dřívější manželé i nadále zůstávají matkou a otcem svých dětí. Je však v první řadě potřeba vyřešit poměry dětí, neboť manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které vydá opatrovnický soud v samostatném řízení. Soud na návrh jednoho z manželů upraví práva a povinnosti k dětem pro dobu po rozvodu, to znamená že určí, jak bude každý z rodičů o dítě pečovat. Při rozhodování o svěření dítěte do péče soud zejména určí, s kým bude dítě žít ve společné domácnosti a kdo bude rozhodovat o každodenních záležitostech dítěte. Dítě je možno svěřit do výlučné, střídavé nebo společné péče. Soud však může dítě svěřit do péče jiné osoby, je-li to potřebné v zájmu dítěte.

 

Při svěřování dítěte do péče je nutno přihlédnout k řadě kritérií, je třeba zohlednit faktory nejen z minulosti, ale i faktory budoucí – je potřeba zjišťovat, u kterého z rodičů bude dítě lépe zajištěno, a to nejenom po stránce hmotné. Důraz je kladen především na nejlepší zájem dítěte, jeho vztah ke každému z rodičů a zázemí, které každý z rodičů nabízí.

 

Jak už bylo řečeno, má-li být rozhodnuto o rozvodu manželství, je nejdříve potřeba upravit poměry k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu. S tím souvisí nezbytnost stanovení výše výživného.