Vybrat peníze na bohulibé účely není vůbec jednoduché. Jak na to podle zákona?

Možná i Vás někdy napadlo, že místo toho, abyste přispívali na různé dobročinné akce, jednu takovou zkusíte sami zorganizovat. V tom případě si ale připravte pevné nervy a pojďte se s námi podívat, co vše taková organizace obnáší.

 

Pro začátek je důležité vědět, že veřejnou sbírku může pořádat pouze právnická osoba (tou může být např. Vaše firma, nezisková organizace či nadace atd.). Není proto možné pořádat akci pouze sám za sebe. Za veřejnou sbírku ovšem nelze považovat akci, která je pořádána politickou stranou, odborovou organizací, hnutím nebo spolkem, vylučují se také akce konané církví nebo náboženskými spolky, pořádané k náboženským či církevním účelům.


Před tím, než sbírku spustíte, musíte podat žádost, ve které bude dopředu jasně daný její účel, to znamená, komu konkrétně vybrané peníze půjdou. Žádost jako taková se podává písemně na krajský úřad v místě obvodu, které má právnická osoba uvedena jako sídlo. Žádost je potřeba podat minimálně 30 dní před začátkem sbírky. Kromě účelu a způsobu uvedení sbírky musí žádost obsahovat ještě tyto další náležitosti:

  • název, sídlo, IČO právnické osoby
  • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu osoby, která je statutárním orgánem PO
  • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu FO, která jedná jménem PO
  • datum sbírky (zahájení, ukončení)
  • území, na kterém bude sbírka probíhat
  • doklad o bezúhonnosti té které fyzické osob
  • den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování.

 

POZOR! Pokud Vámi konaná sbírka bude probíhat po dobu neurčitou nebo dobu delší než jeden rok, je zapotřebí to uvést do žádosti společně se dnem v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování (tento den poté již nelze změnit). První roční vyúčtování je nutno zpracovat nejdéle do 18 měsíců ode dne zahájení akce.

To ale není vše. Dopředu si také musíte určit, jakým způsobem bude sbírka probíhat. Ta může být provedena shromažďováním peněz na bankovní účet, ukládáním peněz do pokladniček, prodejem předmětů (jejich cena zahrnuje příspěvek), prodejem vstupenek na kulturní, sportovní nebo jiné všeobecně přístupné akce (jejich cena zahrnuje příspěvek), pomocí sběracích listin, dárcovskými textovými zprávami (DMS), uložením peněz do pokladny zřízené právnickou osobou nebo jiným způsobem – ten musí být schválen příslušným krajským úřadem. Podle Vámi zvoleného způsobu bude žádost obsahovat další náležitosti.

 

Kromě žádosti je také nutno doložit potvrzení finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení o nedoplatcích, čestné prohlášení, že PO není v insolvenčním řízení a čestné prohlášení o zdržování se v zahraničí po dobu delší než tři měsíce v posledních třech letech člověka, který je statutární orgánem PO.

 

No, a pokud se prokoušete přes všechno papírování, už stačí jen vyčkat, až Vám dá příslušný úřad osvědčení a můžete se pustit do akce!