K čemu slouží? A kdy je možné vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků?

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný seznam poskytující významné informace týkající se insolvenčního řízení, jmenovitě jde o souhrnný seznam osob dlužníků a insolvenčních správců. Mimo to také obsahuje insolvenční spisy, jež jsou v insolvenční věci zakládány a každý z dlužníků má svůj vlastní spis s přidělenou spisovou značkou, pod níž je dohledatelný. Dále jsou zde vedeny incidenční spory a podané přihlášky pohledávek od věřitelů.

 

Do tohoto seznamu má možnost každý nahlížet prostřednictvím elektronického vyhledávání, aniž by musel osvědčit právní zájem ve věci. Avšak ne všechny informace a písemnosti uvedené v tomto rejstříku jsou veřejnosti zpřístupněny. O jaké konkrétní věci se jedná, stanovuje ve své textaci insolvenční zákon. Osoba nahlížející do rejstříku má možnost činit si z něj kopie a výpisy. Je také možné zažádat insolvenční soud o poskytnutí úředně ověřeného výstupu z informačního systému, který obsahuje i informace týkající se insolvenčního řízení, nebo o ověření, že požadovaný údaj není v insolvenčním rejstříku uveden.

 

Do insolvenčního rejstříku jsou zapisovány jak osoby fyzické, tak i právnické a jsou o nich uváděny základní identifikační znaky. Co se týká fyzické osoby - zahrnují jméno, příjmení, adresu bydliště, rodné číslo a v případě jeho absence datum narození. U fyzické osoby podnikající a osoby právnické se navíc uvádí firma, sídlo a identifikační číslo. Na základě těchto osobních údajů lze dlužníka v insolvenčním rejstříku dohledat od chvíle, kdy nastaly účinky zahájení insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dní od tohoto okamžiku.

 

Pokud je insolvenční řízení pravomocně skončené, znepřístupní insolvenční soud údaje o dlužníku uvedené v insolvenčním rejstříku po uplynutí 5 let od daného okamžiku. Současně je také provedeno soudem vyškrtnutí dlužníka z vedeného seznamu dlužníků. Za situace, kdy insolvenční soud rozhodne o insolvenčním návrhu některým z těchto způsobů uvedených v zákoně:

 

  • návrh odmítne pro vady nebo zjevnou bezdůvodnost
  • návrh zamítne
  • řízení zastaví pro nedostatek podmínky insolvenčního řízení

 

- zažádá dlužník o znepřístupnění informací v insolvenčním rejstříku a o vymazání ze seznamu dlužníků insolvenční soud. Nejdříve tak může učinit až po uplynutí 3 měsíců ode dne nabytí právní moci uvedených rozhodnutí. Soud na základě podané žádosti provede tyto úkony do 15 dní.

 

Vedle seznamu dlužníků vedených v rámci insolvenčního rejstříku existují také tzv. registry dlužníků, jež jsou vedeny zpravidla soukromými osobami, které si stanovují vlastní podmínky pro jejich spravování. Mimo jiné mohou zahrnovat i aktualizované soupisy dlužníků, s nimiž je vedeno insolvenční řízení.