Jaké dary si lze odečíst z daní a za jakých podmínek?

Většina z nás často přemýšlí, jak to udělat, abychom alespoň něco ušetřili a nemuseli platit tak vysoké daně. V tomto článku si proto objasníme, jak je to s bezúplatným plněním, neboli darem, jako možností snížit si základ daně. Abychom na daních zaplatili o něco méně, je třeba splnit několik podmínek.

 

Zákon o daních z příjmů uvádí taxativní (tedy úplný) výčet účelů, na které musí být dar poskytnut. Je to například podpora vzdělávání, kultury, policie, zdravotnictví, sportu, ekologie, charity a další.

 

Dar musí být poskytnut obci, kraji, organizační složce státu, právnické osobě se sídlem na území ČR, nebo fyzické osobě s bydlištěm na území ČR.

 

Důležité je také potvrzení o daru, kde je uveden účel daru, dárce a obdarovaný a také hodnota daru. To pak použijete v daňovém přiznání. Pokud za Vás daňové přiznání podává zaměstnavatel, odevzdáte toto potvrzení Vaší účetní. Další podmínky se u fyzických osob a právnických osob liší.

 

Fyzické osoby

U fyzických osob musí úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 Kč.

 

Poskytnou-li dar manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich, nebo oba poměrnou částí.

 

Pokud jste dárcem krve a nebyla vám poskytnuta úhrada výdajů, pak se hodnota jednoho odběru krve oceňuje částkou 3 000,- Kč, která se odečte od základu daně. U darování orgánu je tato částka dokonce 20 000,- Kč.

 

Právnické osoby

U právnických osob musí hodnota daru činit alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého o daňovou ztrátu či odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo na podporu odborného vzdělávání. Tento odpočet však nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.

 

Reklamační a propagační předmět

Reklamační a propagační předmět (například propiska s názvem firmy) se za dar nepovažuje, pokud je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jeho hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

 

Jako dar je možné poskytnout kromě financí také nejrůznější majetek nebo službu. Je však složitější takové dary ocenit, proto je pro praxi užitečnější poskytovat spíše dary finanční.