Uvažujete o založení neziskové organizace? Nejdříve si o "neziskovkách" něco přečtěte!

Co je to ta nezisková organizace?

Pojmem nezisková organizace se to v médiích jen hemží. Ne však každý má jasné povědomí o tom, co to vlastně ta „neziskovka“ je. Tento článek se pokusí mnohé objasnit.

 

Za jakým účelem neziskové organizace vznikají?

Neziskové organizace jsou právnickými osobami, které vznikají za účelem naplnění určitého společensky prospěšného cíle či potřeby. Na rozdíl od podnikatelských subjektů tak nevznikají za účelem dosažení zisku. Neziskové organizace mohou zisk generovat, ten však musí být vložen zpět do organizace a musí být využit výhradně pro naplňování jejího poslání. Přerozdělování zisku mezi vlastníky, správce či zakladatele tedy není u neziskových organizací možné.

 

Základní členění neziskových organizací

Neziskové organizace můžeme rozčlenit dle mnoha kritérií. Nejčastěji se uplatňuje členění dle typu zakladatele na nevládní neziskové organizace a příspěvkové organizace státu a jiných veřejnoprávních korporací (např. krajů či obcí). Často se také objevuje členění dle účelu vzniku či způsobu financování. V tomto článku přijmeme členění neziskových organizací na nevládní neziskové organizace a příspěvkové organizace státu. Tato typologie rovněž vychází z právní úpravy jednotlivých forem neziskových organizací.

 

Co je nevládní nezisková organizace?

Nevládní neziskovou organizací (zkráceně také NNO) je taková nezisková organizace, jejímž zřizovatelem je osoba soukromého práva, a to jak osoba fyzická, tedy jednoduše člověk, tak osoba právnická, tedy například obchodní korporace či jiná nezisková organizace. NNO jsou zřizovány za různými účely, mohou to být neziskové organizace zřízené například za účelem podpory sportu (fotbalový nebo atletický klub), za účelem vzdělávání mládeže (klub mladých přírodovědců), za účelem kontroly nad správou obce a dále to mohou být nejrůznější nadace zřízené za účelem podpory znevýhodněných skupin obyvatel či jednotlivců. Neziskovými organizacemi jsou také odborové organizace, které jsou zvláštním druhem spolku nebo také myslivecká sdružení vznikající rovněž ve formě spolku.

 

Co je pro neziskové organizace charakteristické

Jak již bylo řečeno výše, neziskové organizace nejsou vytvářeny za účelem dosažení zisku. Pouhá tato definice však nestačí. Nezisková organizace by měla naplňovat další pro ni charakteristické znaky. Těmito znaky jsou organizovanost (jasně definovaná struktura organizace), nerozdělování zisku (zákaz rozdělování zisku mezi členy a rozhodující osoby), samospráva (jasně definovaný způsob vnitřní správy organizace) a dobrovolnost (účast v organizaci je zásadně dobrovolná).

 

Zákonná úprava neziskových organizací

Jednotlivé formy neziskových organizací definuje zákon. Základním právním předpisem upravujícím založení, způsob správy i zánik neziskových organizací je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tento základní právní předpis doplňuje množství předpisů speciálních, jimiž jsou např. zákon č. 227/1997 Sb., zákon o nadacích a nadačních fondech, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

Formy neziskových organizací

Neziskovou organizaci lze založit v některé z těchto zákonem uznaných forem:

Spolek a pobočný spolek (spolky nahradily dřívější občanská sdružení, která musela být dle nové právní úpravy přetvořena, nejčastěji právě na spolky) - jde o nejčastější formu neziskových organizací zřizovaných za nejrůznějšími účely. V názvu spolku musí být obsaženo označení spolek, zapsaný spolek nebo jen zkratka z.s.

 

Nadace a nadační fondy (tyto formy neziskových organizací spadají pod tzv. fundace) – zřizují se za veřejně prospěšnými či dobročinnými účely. Od spolků se liší tím, že jde o účelová sdružení majetku, u spolků jde pak o účelová sdružení osob. 

 

Ústav (tato forma neziskových organizací nahradila dřívější obecně prospěšnou společnost) – ústavy se zřizují zejména pro poskytování různých typů veřejně prospěšných služeb. Na rozdíl od spolků a fundací se u ústavů osobní a majetková složka propojuje. Ústav není založen na členském principu, ale po personální stránce funguje na podobném principu jako obchodní korporace, tedy na principu zaměstnaneckém. V názvu ústavu musí být obsaženo označení zapsaný ústav nebo jen zkratka z.ú.

 

Za další formy neziskových organizací jsou považována účelová zařízení církví či školské právnické osoby.

 

Doporučení

Nezisková organizace musí naplňovat zákonem stanovené znaky a musí být zřízena v jedné z forem uznaných zákonem. Při zakládání neziskové organizace je vždy nutné pečlivě zvážit, za jakým účelem má organizace vzniknout. Toužíte-li trénovat děti v atletice, založte atletický klub ve formě spolku, chcete-li podpořit kohokoliv či cokoliv materiálně, zřiďte nadaci či nadační fond, máte-li ambice rozvíjet své badatelské schopnosti či poznatky na jakémkoliv vědeckém či nevědeckém poli, založte ústav.