Jak je možné získat členství ve spolku?

Spolek je sdružení tří a více osob, kteří se scházejí za určitým účelem, a to naplnění jejich společného zájmu. Takovéto sdružení je organizované a má své orgány, které se starají o řádný chod spolku. Tyto orgány také rozhodují o členství v takovém spolku. Členství ve spolku je založeno na základě ústavního práva sdružovat se a na principu dobrovolnosti. To znamená, že nikdo nesmí být nucen být členem nějakého spolku, nebo z něj naopak odejít a každý se může sdružovat s jinými ve spolcích dle libosti. To ale neznamená, že kdokoliv může přijít, považovat se za člena spolku, a pak zase odejít. I členství ve spolcích má svá pravidla.

 

Jsou dva způsoby, jak se stát právoplatným členem. Dle prvního způsobu se členy spolku stávají automaticky ti, kdo se zúčastnili na jeho založení. Jsou to osoby, které spolek založily a přijaly společné stanovy spolku. Členství takovým způsobem nabývá zároveň se zápisem spolku do spolkového rejstříku. Druhý způsob je o trochu více oficiální. K tomu, aby se členství stalo právoplatným, je potřeba podat tzv. členskou přihlášku. Tato členská přihláška pak musí projít rozhodujícím orgánem, většinou tím nejvyšším ve spolku, který poté rozhodne o přijetí za člena.

 

Přijetím za člena spolku se pak členové zavazují k dodržování stanov a plnění povinností, které jim z členství plynou. Členové spolku jsou povinni se účastnit na činnosti spolku, a tak jim může být stanovami uloženo, aby přispívali na chod spolku členským příspěvkem. Výše i splatnost není nikde zákonem pevně stanovená, ale odvíjí se zcela od toho, co si členové spolku ujednají. Pokud některý z členů neplatí členský příspěvek i přesto, že byl upozorněn na možné následky, může mu být členství ze spolku odebráno pro nesplnění povinností. Z členství neplynou jen povinnosti, ale i práva, tzn. členové mají právo účastnit se všech schůzí a dotazovat se na něm na příslušné otázky, má právo požadovat výpis jmen všech členů spolku a zajímat se o chod spolku jako takového. Pokud se mu něco z toho nelíbí, může vznést námitky anebo dobrovolně ze spolku vystoupit. Další způsoby zániku členství ve spolku jsou kromě dobrovolného vystoupení i vyloučení z důvodu závažného porušení povinností.