Základní charakteristika České lékařské komory jako zájmové samosprávy.

Česká lékařská komora (ČSL) je samosprávní nepolitická stavovská organizace, která sdružuje všechny lékaře, kteří jsou zapsáni v seznamu komory. Česká lékařská komora má sídlo v Olomouci.

 

Členem Lékařské komory musí být každý lékař, který vykonává toto povolání na území České republiky. Do seznamu členů je lékař zapsán do 2 měsíců ode dne, kdy ukončil studium na lékařské fakultě v České republice, případně na zahraniční univerzitě, je plně způsobilý k právním úkonům a nebyl v posledních 5 letech z Lékařské komory vyloučen. Pokud není lékař do seznamu zapsán přesto, že má za to, že by do něj zapsán být měl, může se domáhat ochrany o soudu. Členství v komoře zaniká smrtí lékaře, ztrátou plné svéprávnosti, dobrovolným vystoupením z komory (a ukončením činnosti lékaře) nebo vyloučením člena z komory.

 

Česká lékařská komora dbá na odborný výkon lékařské profese, a to v souladu s etikou, řády komory a příslušnými právními předpisy. Úkolem komory je zaručit odbornost svých členů. Dále komora deklaruje splnění podmínek nutných k výkonu lékařského povolání. Současně komora chrání profesní čest svých členů, posuzuje a hájí jejich práva a zájmy. Komora vede seznam svých členů – lékařů.

 

Činnost ČSL

Komora, jakožto právnická osoba a zájmová samospráva má vůči svým členům určitá oprávnění. Komora má dle zákona právo zúčastnit se jednání při tvorbě sazebníků lékařských výkonů. Komora je oprávněna být účastna výběrových řízení, ve kterých se vybírají osoby, které obsadí vedoucí místa ve zdravotnictví. Oprávněním komory je stanovit podmínky pro výkon soukromé praxe a výkonu vedoucích lékařů a primářů. Komora vydává svým členům osvědčení o splnění podmínek k výkonu jejich činnosti. Komora řeší stížnosti vůči svým členům a uplatňuje vůči nim disciplinární pravomoc. Komora má právo žádat od svých členů doklady v souvislosti s výkonem jejich povolání. Komora je oprávněna vyjadřovat se k dalšímu vzdělávání lékařů a zúčastnit se specializovaných zkoušek. Komora může vydávat závazná stanoviska k odborným problémům a k zdravotnickému výzkumu. Komora má kromě uvedených pravomocí také oprávnění k dalším činnostem dle zvláštního právního předpisu.

 

Práva a povinnosti členů ČSL

Členové komory mají vůči komoře určitá práva, ale také povinnosti.

 

Členové mají právo volit do orgánů komory a sami být voleni jako zástupci komory. Lékaři smí využít pomoci komory v oblasti dalšího odborného vzdělávání. Rovněž jsou lékaři oprávněni využít pomoc komory ve sporech, které vznikly v souvislosti s výkonem lékařské profese.

 

Členové mají povinnost vykonávat své povolání odborně, v souladu s etikou, řády komory a zákony. Členové jsou povinni dodržovat jednací řád komory, organizační, volební a disciplinární řád komory, jakož i platit členské příspěvky. Lékaři, kteří jsou členy komory, mají povinnost oznámit komoře změny související s výkonem povolání. Členové komory mají také povinnost uzavřít pojištění z odpovědnosti výkonu svého povolání.

 

Orgány komory lze rozlišit na orgány na okresní a celostátní úrovni.

 

Orgány ČSL na okresní úrovni

Mezi orgány na okresní úrovni patří okresní shromáždění, představenstvo, čestná rada a revizní komise. Okresní shromáždění je nejvyšším orgánem komory na okresní úrovni. Právo účasti mají všichni členové komory, kteří jsou vedeni v seznamu v rámci daného okresu. Okresní sdružení má za úkol svolávat okresní představenstvo, a to minimálně jednou za rok. Na požádání členů, pokud o to požádá alespoň jedna jejich třetina, nebo na požádání revizní komise. Okresní představenstvo poté musí být svoláno do 2 měsíců. Okresní shromáždění volí okresní představenstvo, svého předsedu, čestnou radu a revizní komisi a zástupce sjezdu delegátů a vykonává další funkce dle zákona. Okresní představenstvo je výkonným orgánem na okresní úrovni. Jeho úkolem je vést seznam členů na okresní úrovni. Dále představenstvo hospodaří s majetkem na okresní úrovni a spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy. Čestná rada má oprávnění uložit svému členu na okresní úrovni disciplinární opatření. Okresní revizní komise pak kontroluje činnost komory na okresní úrovni. Komise má oprávnění pozastavit rozhodnutí okresního představenstva, pokud se mu jeví v rozporu s právními předpisy či řády komory. Komise rovněž podává návrh na zahájení disciplinárního řízení.

 

Orgány ČSL na celorepubliková úrovni

Na celorepublikové úrovni je skladba orgánu obdobná, namísto okresního shromáždění je vrcholným orgánem komory sjezd delegátů. Stejně tak funkce orgánů jsou obdobné. Sjezd delegátů schvaluje, mění a ruší řády komory. Kromě volby členů orgánů schvaluje rozpočet a stanoví výši poplatku za registraci a výši členského příspěvku. Představenstvo kromě již uvedených činností schvaluje členy do zkušebních a specializačních komisí. Navenek komory jedná prezident, který svolává a řídí jednání představenstva. Prezidenta volí sjezd delegátů.