Aneb podpora pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru.

Jak už je známo, došlo k vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky na dobu od 14:00 hodin dne 12. března 2020 do (prozatimně) 30. 4. 2020.

 

V souvislosti s výše uvedeným omezením, došlo rovněž k omezení či dokonce zákazu možnosti řádného výkonu podnikání osob samostatně výdělečně činných. Tyto osoby byly bezprostředně dotčeny jak vyhlášením nouzového, tak zvláště souvisejícími vládními opatřeními. Z tohoto důvodu se Vláda ČR snaží podpořit jejich podníkání a živnost těchto osob, tak, aby nemuselo dojít k uzavírání provozoven, obchodů či skončení s podnikáním těchto osob.

 

Ministerstvo financí navrhlo podporu těchto osob ve formě záchranného programu -  tzv. pětadvacítka pro OSVČ.

 

 Co tento program sleduje?

Jedná se o přímou podporu ze strany státu pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Tímto programem je stanoveno období a částka, kterou je stát ochoten poskytnout jako finanční příspěvěk (tzv. kompenzační bonus) pro osoby, které jsou omezeny ve výkonu živnosti, podnikání.

 

Období a výše kompenzace

Kompenzační bonus náleží za období od 12. března do 30. dubna 2020, a to ve výši 500 Kč za každý kalendářní den tohoto období, maximální částka za 50 kalendářních dní činí 25 000 Kč.

 

Kdo může kompenzaci, resp. příspěvěk na záchranu podnikání čerpat? 

Nárok na kompenzační bonus má OSVČ, která nemohla vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ve dnech bonusového období zcela nebo z části nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu: 

  • nutnosti uzavřít provozovnu či omezit její provoz,
  • karantény OSVČ nebo jejího zaměstnance,
  • péče o dítě nebo překážky v práci na straně jejího zaměstnance z důvodu péče o dítě,
  • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti nebo
  • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti.

 

Obecně tedy platí, že nárok na kompenzační bonus mají všechny kategorie OSVČ vymezené v zákoně o důchodovém pojištění (živnostníci, svobodní umělci, podnikající zemědělci, osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost na základě zvláštní právních předpisů) bez ohledu na to, zda se jedná o hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

 

Podpora pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru realizovaná prostřednictvím programu Pětadvacítka bude vyplacena oproti vyplněné žádosti.

 

Jak správně vyplnit a řádně podat žádost o "pětadvacítku"?

1) Příslušný je finanční úřad 
Žádost o kompenzační bonus se podává na místně příslušný finanční úřad, a to nejpozději
do 60 dnů po skončení bonusového období, tj. nejpozději do 29. června 2020. Po uplynutí této lhůty nárok na bonus zaniká.

 

2) Formální náležitosti žádosti

Mimo obecných náležitostí (kdo, co a proč žádá) musí tato žádost obsahovat čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen.

 

3) Samotná žádost 

Žádost je třeba vyplnit pomocí aplikace dostupné na stránkách finančních úřadů. Přímý odkaz, který obsahuje instrukce k vyplnění žádostí najedete pod linkem zde: 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/zadost-webova-aplikace

 

 

4) Zaslání žádostí - potřebná forma!

Žádosti finanční správa přijímá e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, ve sběrných boxech umístěných na finančních úřadech a na podatelnách.

 

Závěr

Výše jste mohli zjistit, zda patříte do skupiny, která je ekonomicky zasažena aktuální "koronavirovou" krizí. Pokud spadáte do této kategorie, poskytli jsme Vám návod, jak se o kompenzační příspěvek ve výši max. 25 000 Kč příhlásit. Dbejte na správnost při vyplňování a podávání žádostí, docílíte tak rychlé vyřízení žádosti a nebudete zatěžovat finanční správu dalšími povinnostmi, spočívající v poučení o nápravách žádostí.