Vyvarujte se jich! Zde Vám předkládáme praktického průvodce vyplňování žádostí.

Od 6. 4. 2020 byl spuštěn tzv. Program Antivirus, kterým stát bude prostřednictvím úřadu práce ČR kompenzovat firmám prostředky vyplacené zaměstnancům.

 

Základem poskytnutí příspěvku z tohoto programu je podání žádosti k úřadu práce. K podání těchto žádostí slouží webové aplikace úřadů práce dostupné na https://www.uradprace.cz

 

Úřady přijali již desetitísíce takových žádostí, avšak nic se neobejde bez problémů. Žadatelé nevyplňují žádosti správně či dostatečně. K urychlení vyřízení žádostí poskytují úřady praktické poznatky:

 

Na co si dát pozor při vyplňování žádostí?

1) Vplňte řádně všechny potřebné údaje

Aby byla žádost zaměstnavatelů úřady přijata, musí být bezpodmínečně vyplněny všechny potřebné údaje, aby mohlo být zejména jednoznačně identifikovatelné, o jaký subjekt se jedná (identifikace společnosti atp.). Bez těchto údajů nebude možné vůbec žádost přijmout.

 

 2) Neměňte názvy vygenerovaných dokumentů!

Každý dokument sloužící k řádnému podaní žádosti je ojedinělý, neměňte tedy v průběhu vyplňování, stahování a přeposílání jeho název. V systému je nastavena automatická identifikace, která je přímo spjata s konkrétním žadatelem, v případě změny názvu dokumentu se toto může lehce narušit!

 

 3) Pozor na chybějící zmocnění

V průběhu zasílání žádostí úřady zjistily, že jsou dokumenty zasílány  prostřednictvím cizí datové schránky, aniž by osobu (vlastníka DS) zmocnili k uzavření dohody s úřadem práce. Takový způsob zasílání žádosti není možný, nelze ji zpracovat a je nutné žádost zaslat zpět k opravě!

 

 4) Chybějící soubory

Stává se také, že žadatelé neposílají jednotně všechny dokumenty. Je třeba všechny potřebné dokumenty (tj. žádost, dohoda, doklad o účtu, popř. plná moc) společně, neboť tyto spolu souvisí a žádost bez jakéhokoliv chybějícího dokumentu není možné příjmout.

 

 5) Zasílání žádostí bez identifikačních znaků

Pozor na předkládání tzv. pracovní verze žádosti. Je třeba žádost posílat vždy kompletní a ve verzi finální, která je opatřena identifikačními znaky, a tedy považována za originál (elektronickou formou). 

 

 6) Chybějící doklad o účtu

Povinnou přílohou podání žádosti je doklad o vedení účtu zaměstnavatele, aby mohly být finanční prostředky vyplaceny na účet, který je prokazatelně účtem příjemce příspěvku. Je třeba k tomu doložit buď smlouvu o zřízení účtu u příslušného peněžního ústavu nebo potvrzení o vedení účtu. V žádostech však tyto dokumenty často chybí a nelze je řádně zprocesovat.

 

 7) Pozor na správně identifikační číslo (IČ) žadatele

I tato chyba není u žadatelů zcela ojedinělá a je to chyba absolutně zbytečná. Pozor tedy na správné vyplnění!

 

 8) Často chybí i číslo bankovního účtu

Jde o další formální chybu, kterou je třeba si pořádně ohlídat! Bez chybějícího čísla účtu v žádosti není možné ze strany úřadu práce provést vyplacení příspěvku. Souvisí to i s bodem 6), takže pozor! Jde o důležitou (resp. jednu z nejdůležitějších) položku celé žádosti, neboť právě na uvedený bankovní účet je částka vyplacena.

 

 9) Absence elektronického podpisu

Jde o chybu, kdy jsou žádosti zasílány e-mailem. V této formě musí být vždy žádost a dohoda opatřena elektronickým podpisem. Bez toho se vůbec nejedná zaslání žádosti v řádné formě!

 

Závěr

Vyplňujte pečlivě a vyvarujte se výše označených chyb. Důsledkem toho bude rychlá administrace Vaší žádosti a tudíž rychle vyplacená náhrada mzdy pro Vaše zaměstnance!