Obrana podnikatelů před věřiteli Aneb jak se ubránit insolvenčním návrhům?

Současná situace způsobená virem SARS CoV-2 obrátila naruby život celé řadě podnikatelů a zastavila značnou část podnikatelského dění. V důsledku vládních restrikcí se vysoká část podnikatelů dostává do problémů s nedostatkem volné likvidity pro úhradu splatných závazků.

 

Charakteristika a účel mimořádného moratoria

V souvislosti s přijetím tzv. Lex Covid, který chrání podnikatele před úpadkem a nutností uzavření provozoven, vyhlásila vláda možnost využití mimořádného moratoria, které má chránit podnikatele před jejich věřiteli a dává jim možnost sanovat aktuální výpadky příjmů a nemožnost dostát svým závázkům.

 

Moratorium je institut, který chrání dlužníka před věřiteli ve chvíli, kdy není schopen dostát svým závazkům, ale je tu naděje, že jde pouze o dočasný stav. Mimořádnost moratoria spočívá zejména v tom, že má preventivní charakter a lze jej schválit bez souhlasu věřitelů, kdy v "klasickém" moratorium je toto základní podmínkou!

 

Kdo je oprávněn podat návrh na mimořádné moratorium?

 • Pouze dlužník, který je podnikatelem, bez ohledu na to, zda je právnickou či fyzickou osobou.
 • Současné finanční problémy dlužníka byly způsobeny v důsledku mimořádných opatření.
 • Zároveň dlužník nesměl být v úpadku již před 12. 3. 2020.

 

Časové omezení

Návrh na mimořádné moratorium je časově omezen! Lze jej podat pouze od 12. 3. 2020 a nejpozději do 31. 8. 2020. Později podané návrhy budou odmítnuty!

 

Jak má návrh na mimořádné moratorium vypadat?

Vláda i pro podání návrhů rozhodla zcela benevolentně a skoro bezformálně, aby nebyli dlužníci zbytečně omezeni nákladnou a zdlouhavou byrokracií při podání. Vypustila nutnost dokládání listin a vyžaduje pouze splnění níže uvedených náležitostí.

 

1) Formální náležitosti:

 • označit dlužníka (podnikatele), 
 • označení eventuálně vedeného insolvenčního řízení - pokud je vedeno, 
 • popsat, že návrhem se sleduje vyhlášení mimořádného moratoria,
 • určit požadovanou délku trvání mimořádného moratoria. 

 

Vedle toho je možné pro lepší orientaci soudu uvést počet zaměstnanců dlužníka, popř. výši dlužníkova obratu za poslední účetní období pro případ, že by bylo třeba ustanovit předběžného správce.

 

2) Čestné prohlášení dlužníka

Mimořádné moratorium by nemělo sloužit těm, kteří se v období tzv. koronakrize oslabili. Zákon proto požaduje od dlužníků čestné prohlášení o tom, že v průběhu dvou měsíců, před 12. březnem 2020 ani poté, nevyplatili členům, společníkům nebo akcionářům nebo osobám jimi ovládaným nebo je ovládajícím nebo členům orgánu mimořádné podíly na zisku, ani mezi ně jinak nerozdělil vlastní zdroje a ani jim neposkytl jiné mimořádné plnění včetně předčasného splácení úvěrů či zápůjček, nebo že bylo veškeré takto poskytnuté plnění vráceno.

 

3) Formulář Ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo předpokládá, že uveřejní formulář návrhu na mimořádné moratorium způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Formulář má pomoci dlužníkovi s jeho podáním, k podání však nebude striktně vyžadován.

 

Právní následky mimořádného moratoria:

 • zákaz vydání rozhodnutí o úpadku, 
 • omezení nakládání s majetkovou podstatou dlužníka, 
 • omezení v souvislosti s výkonem rozhodnutí či exekucí -> smyslem je zejména poskytnout dlužníkovi jakýsi dýchací prostor, aniž by došlo k narušení provozu závodu dlužníka, 
 • odpovědnost dlužníka a ručení členů statutárního orgánu - dlužník, který v době trvání moratoria poruší své povinnosti stanovené insolvenčním zákonem, odpovídá věřitelům za škodu nebo jinou újmu, kterou jim tím způsobí. Má to za smysl zvýšit poctivost dlužníka.

 

Jak mimořádné moratorium skončí?

 • Uplytnutím doby, na kterou je vyhlášeno (obvykle 3 měsíce, se souhlasem věřitelů až 6 měsíců), 
 • návrhem dlužníka na jeho zrušení, 
 • podání insolvenčního návrhu dlužníka, 
 • zrušení soudem při uveden nepravdivých údajů ze strany dlužníka.